Úvod Podnikanie Čo je index daňovej spoľahlivosti a aké sú jeho výhody?

Čo je index daňovej spoľahlivosti a aké sú jeho výhody?

960
0

Index daňovej spoľahlivosti

S účinnosťou od 1.1.2022 sa zákonom č. 408/2021 Z. z. zavádza index daňovej spoľahlivosti nazývaný aj ako verejný index. 

Je to hodnotenie daňového subjektu – podnikateľa, ktorý je registrovaný na daň z príjmov. Toto hodnotenie je na základe kritérií, ako sú plnenia povinností podnikateľa voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov, a na základe ekonomických ukazovateľov podnikateľa.

Hodnotené daňové subjekty

Hodnoteným subjektom zo strany finančnej správy sú fyzické a právnické osoby, ktoré sú registrované na daň z príjmov a ktoré majú pridelenú právnu formu.

Registrácia pre daň z príjmov musí byť minimálne 2 roky pred dňom 31.12. roku, v ktorom sa vykonáva hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti (subjekt hodnotený k 1.1.2022 musí byť registrovaný na daň z príjmov do 31.12.2019 a aktuálne platná registrácia na daň z príjmov nemôže byť prerušená)

K dátumu hodnotenia daňovej spoľahlivosti nemôže byť daňový subjekt v konkurze ani v likvidácii.

Pridelenie indexu daňovej spoľahlivosti

Podľa hodnotenia môže byť daňovému subjektu pridelený jeden z nasledovných indexov daňovej spoľahlivosti:

 • vysoko spoľahlivý
 • spoľahlivý
 • nespoľahlivý
 • nehodnotené

O tom aký index daňovej spoľahlivosti má daňový subjekt pridelený sa dozvie z oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti, ktorý zašle daňový úrad, najneskôr do 30. júna 2022 daňovým subjektom, ktorým bolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch a daňovým subjektom, ktoré boli registrované na daň z príjmov do 31. decembra 2019 a ktorým nebolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch.

Najneskôr do 30. septembra 2022 bude zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, v ktorom sa okrem iného uvedie aj index daňovej spoľahlivosti.

Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti

Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti upravuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z. z.

Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti sú:

 1. plnenie povinnosti podať daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov, 
 2. plnenie povinnosti podať súhrnný výkaz a kontrolný výkaz podľa osobitného predpisu, 
 3. plnenie povinnosti podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti v lehote podľa osobitného predpisu, 
 4. plnenie povinnosti uviesť daň v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške, 
 5. plnenie povinnosti uviesť sumu, ktorú mal daňový subjekt vykázať podľa osobitného predpisu a sumu, na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitného predpisu v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške, 
 6. plnenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote daň podľa osobitných predpisov a iné peňažné plnenie, 
 7. plnenie povinnosti zaplatiť colný dlh, pokuty a iné platby vymerané alebo uložené podľa colných predpisov, daň z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebnú daň pri dovoze v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške, 
 8. plnenie povinností umožniť vykonanie daňovej kontroly a preukázať skutočnosti potrebné na správne zistenie dane podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa určuje daň podľa pomôcok, 
 9. plnenie povinností vo vzťahu k používaniu elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu, 
 10. plnenie povinností účtovných jednotiek podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu, 
 11. plnenie povinností vo vzťahu k obmedzeniu platieb v hotovosti podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu, 
 12. plnenie povinností vo vzťahu k spotrebným daniam podľa osobitných predpisov, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitných predpisov, 
 13. plnenie povinností, za porušenie ktorých dochádza k zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného predpisu. 

Benefity a obmedzenia

Vysoko spoľahlivým a spoľahlivým daňovým subjektom finančná správa poskytuje benefity a voči nespoľahlivým daňovým subjektom uplatňuje obmedzenia. 

Benefity poskytované vysoko spoľahlivým a spoľahlivým daňovým subjektom 

Vysoko spoľahlivým a spoľahlivým daňovým subjektom finančná správa poskytuje nasledovné benefity: 

1. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení 

Správca dane podľa § 42 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyhovie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby inak v odôvodnených prípadoch, v súlade so žiadosťou daňového subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení, ak je žiadateľ vysoko spoľahlivý a spoľahlivý daňový subjekt. 

2. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení 

Správca dane podľa § 34 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyhovie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby inak v odôvodnených prípadoch, v súlade so žiadosťou daňového subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení, ak je žiadateľ vysoko spoľahlivý a spoľahlivý daňový subjekt. 

3. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení 

Správca dane podľa § 10 ods. 11 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhovie žiadosti o platenie preddavkov na dani z motorových vozidiel inak v odôvodnených prípadoch, v súlade so žiadosťou daňového subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení, ak je žiadateľ vysoko spoľahlivý a spoľahlivý daňový subjekt. 

4. Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní 

Miestne príslušný správca dane na žiadosť vysoko spoľahlivého a spoľahlivého daňového subjektu vydá podľa § 53 ods. 4 daňového poriadku potvrdenie o stave jeho osobného účtu v lehote najneskôr do 15 kalendárnych dní. 

5. Uprednostnenie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania 

V prípade vysoko spoľahlivého a spoľahlivého daňového subjektu daňový exekútor a exekútor na colnom úrade za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku vždy uprednostní vykonanie iných úkonov pred samotným začatím daňového exekučného konania, a to najmä: spísanie zápisnice/úradného záznamu o prerokovaní spôsobu úhrady daňového nedoplatku, predvolanie podľa § 20 daňového poriadku, zriadenie záložného práva, vykonanie miestneho zisťovania a pod. Daňový exekútor a exekútor na colnom úrade začne daňové exekučné konanie až vtedy, ak aj napriek vykonanému úkonu, daňový nedoplatok alebo jeho časť nie je uhradený, resp. vykonaný úkon na zabezpečenie úhrady bol bezvýsledný alebo zmarený. 

6. Vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri rešpektovaní podmienok určených správcom dane 

Daňový exekútor a exekútor na colnom úrade vyhovie každej žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva, ak túto predkladá vysoko spoľahlivý alebo spoľahlivý daňový subjekt podľa § 81 ods. 7 daňového poriadku a zároveň mu určí podmienky, za splnenia ktorých je tento súhlas správcu dane udelený. 

7. Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pre účely preverenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu 

V prípade vysoko spoľahlivého a spoľahlivého daňového subjektu sa obvykle pred samotným začatím daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu uprednostní výkon miestneho zisťovania, predmetom ktorého bude preverenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. V prípade, ak je to vzhľadom na zistené skutočnosti v rámci miestneho zisťovania opodstatnené, začne sa následne výkon daňovej kontroly. 

8. Vykonanie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v deň dohodnutý s daňovým subjektom s výnimkou kontroly dodržiavania zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, daňového dozoru pri správe spotrebných daní a exekučného konania 

9. Určenie termínu začatia daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti po dohode s daňovým subjektom 

10. Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom 

Spoločné k bodom 8 až 10: Kontrolór vykoná pred samotným vykonaním miestneho zisťovania alebo ústneho pojednávania, resp. pred začatím daňovej kontroly úkony smerujúce k dohodnutiu dňa vykonávania miestneho zisťovania alebo ústneho pojednávania alebo úkony smerujúce k dohodnutiu dňa začatia daňovej kontroly a miesta jej vykonávania, pričom využije formu telefonického kontaktu (o čom spíše úradný záznam) alebo osobného kontaktu (o čom spíše zápisnicu o ústnom pojednávaní). 

11. Vrátenie spotrebnej dane v zákonom stanovenej lehote bez vykonania daňovej kontroly, ak uplatnený nárok na vrátenie spotrebnej dane nie je vyšší ako 1 000 eur
Podľa jednotlivých zákonov o spotrebných daniach colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak si vrátenie dane do 1 000 eur uplatňuje vysoko spoľahlivý a spoľahlivý daňový subjekt a sú zároveň splnené všetky podmienky na vrátenie dane, colný úrad daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane nevykoná. 

12. Vyhovenie žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň po splnení zákonom stanovených podmienok 

Ak je žiadateľom o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň̌ podľa jednotlivých zákonov o spotrebných daniach vysoko spoľahlivý a spoľahlivý daňový subjekt, colný úrad takejto žiadosti po splnení zákonom stanovených podmienok vyhovie. 

Benefity poskytované vysoko spoľahlivým daňovým subjektom 

1. Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 47a daňového poriadku 

V prípade vysoko spoľahlivého daňového subjektu kontrolór vyhotoví čiastkový protokol, ak zvyšná preverená výška dane z pridanej hodnoty už nebude mať žiadny vplyv na vrátenú časť nadmerného odpočtu na základe čiastkového protokolu a sú na to splnené zákonné́ podmienky. 

2. Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania podľa § 27 ods. 1 daňového poriadku 

V prípade vysoko spoľahlivého daňového subjektu, určí kontrolór vo výzve v súvislosti s výkonom daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania lehotu nie kratšiu ako 15 dní. 

3. Zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu 

V prípade vysoko spoľahlivého daňového subjektu sa úhrada za vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 53c ods. 1 daňového poriadku zníži na polovicu. 

4. Zníženie výšky úhrady za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 a rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia podľa § 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na polovicu 

5. Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok 

Správca dane vyhovie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach, ak žiadateľom je vysoko spoľahlivý daňový subjekt; podmienky podľa čl. I označeného ako „Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu/splátok“ v podmienkach pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa § 57 ods. 2 daňového poriadku, uverejnených na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, sa neposudzujú.

6. Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok 

Správca dane vyhovie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku, ak žiadateľom je vysoko spoľahlivý daňový subjekt; podmienky podľa čl. I označeného ako „Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu/splátok“ v podmienkach pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa § 57 ods. 2 daňového poriadku, uverejnených na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, sa neposudzujú.

Obmedzenia uplatňované voči nespoľahlivým daňovým subjektom 

Voči daňovým subjektom, ktoré sa z hľadiska pridelenia indexu považujú za nespoľahlivé, bude správca dane uplatňovať obmedzenie v zmysle § 53d ods. 6 daňového poriadku, podľa ktorého správca dane určí lehotu osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť. 

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here