Úvod Podnikanie Aké sú obmedzenia a limity pri platbách v hotovosti?

Aké sú obmedzenia a limity pri platbách v hotovosti?

1399
0

Platby v hotovosti ako aj ich limity upravuje Zákon obmedzení platieb v hotovosti číslo 394/2012 Z.z.

Obmedzenie a limity pri platbách v hotovosti

Ak je jedna strana medzi odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO) alebo právnická osoba (eseročka, akciovka), tak platba v hotovosti nemôže presiahnuť sumu 5 000,- EUR.

Platby v hotovosti medzi dvoma fyzickými osobami – nepodnikateľmi je povolená až do 15 000,-EUR,

Platba v hotovosti podľa definície zákona

Platby v hotovosti

Pod pojmom „platba v hotovosti“ rozumieme odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro odovzdávajúcim alebo prijatie bankoviek alebo mincí v mene euro alebo v inej mene príjemcom bez ohľadu na právny dôvod tejto platby.

Príklad č.1
Fyzická osoba – nepodnikateľ dá pôžičku fyzickej osobe – podnikateľovi v sume 8 000,-EUR. Túto platbu nie je možné vykonať v hotovosti,nakoľko príjemca je podnikateľský subjekt, na ktorý sa vzťahuje limit 5 000,-EUR.

Príklad č.2
Obchodná spoločnosť, ktorá má sídlo na území SR poskytne 1 spoločníkovi pôžičku v sume 3 000,- EUR. Druhému spoločníkovi poskytne pôžičku v sume 7 000,-EUR. V prvom prípade môže byť platba vykonaná v hotovosti, nakoľko nepresahuje limit 5 000,-EUR. V druhom prípade musí byť platba vykonaná bezhotovostne, pretože suma presahuje limit 5 000,-EUR.

Zákon však nezakazuje rozdeliť požičku druhého spoločníka na dva krát, napr. prvý deň 3 000,- EUR a druhý deň 4 000,- EUR.

Podľa § 6 Zákona o obmedzení platieb v hotovosti je v prípade vykonania platby v hotovosti v inej mene, ako je mena euro nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom, ktorý je určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Platný kurz sa určí podľa dňa predchádzajúcemu dňu platby v hotovosti.

Okrem výnimiek presne definovaných v zákone, tento zákon zakazuje akékoľvek platby v hotovosti bez ohľadu na ich právny dôvod.

Za platbu v hotovosti za NEPOVAŽUJE platba vykonaná za dodanie tovaru na dobierku cez poštu, prípadne kuriéra alebo platba kreditnou kartou.

Prípady, na ktoré sa vzťahujú výnimky zo zákona

 • poskytovanie platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku (vloženie hotovosti na účet, výber hotovosti z účtu, zloženie hotovosti k hotovostnému prevodu alebo vyplatenie hotovosti v dôsledku hotovostného prevodu),
 • pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,
 • pri spracovávaní bankoviek a mincí,
 • pri preprave bankoviek a mincí,
 • pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí,
 • pri správe daní,
 • v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,
 • v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie,
 • v súvislosti so súdnym konaním, s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,
 • a iné…

Platba v hotovosti – rozdelená na viac samostatných platieb

Ak je platba v hotovosti rozdelená na niekoľko samostatných platieb, v tom prípade je hodnotou platby v hotovosti súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vychádzajú z jedného právneho vzťahu (napríklad objednávka, zmluva o dielo a pod.).

Teda v prípade, že je medzi obchodnými partnermi uzatvorená zmluva, v ktorej je určená celková výška platby jedného alebo viacerých plnení, ktorá prevyšuje 5 000,-EUR, nemôže byť žiadna platba, ktorá vyplýva z tejto zmluvy odovzdaná a prijatá v hotovosti (ani záloha alebo preddavok).

Príklad č. 1
Spoločnosť AAA, s. r. o. dostane za nákup tovaru faktúru od dodávateľa v sume 9 000,-EUR. Faktúru chce ale uhradiť v 2 splátkach po 4 500,-EUR. Ani jednu so splátok nie je možné uhradiť v hotovosti, keďže celková suma faktúry prevyšuje sumu 5 000,-EUR.

Príklad č. 2
Spoločnosť ABC, s. r. o. uzatvorila nájomnú zmluvu na kancelárske priestory na dobu 24 mesiacov. Dohodnutý nájom je 400,-EUR mesačne. Nakoľko hodnota z jedného právneho vzťahu prevyšuje sumu 5000,- EUR (24 x 400 = 9 600), nemôže byť žiadna z platieb za nájomné uhradená v hotovosti.

Príklad č.3
Podnikateľ uzatvoril zmluvu na dodávku tovaru v celkovej hodnote 15 000,-EUR. S dodávateľom sa dohodli, že je uhradí zálohu vo výške 3 500,-EUR. Nakoľko celková hodnota platby prevyšuje sumu 5 000,-EUR, nemôže byť záloha uhradená v hotovosti.

Platby v hotovosti v zahraničí

Limity na platby v hotovosti sa vzťahujú aj na platby vykonané v zahraničí ak:

 • súvisia s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky,
 • odovzdávajúci alebo príjemca platby má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

Takže v prípade, že slovenský podnikateľský subjekt poskytne službu alebo predá tovar zahraničnému odberateľovi na území Slovenskej republiky, nemôže od tohto zahraničného odberateľa prevziať platbu v hotovosti nad 5000,-EUR, aj keď bude platba vykonaná v zahraničí.

To isté platí aj pre podnikateľský subjekt, ktorý si obstará tovar alebo poskytnutie služby od zahraničného dodávateľa na území Slovenskej republiky –  nemôže platbu nad 5000 eur za tento tovar alebo službu vykonať v hotovosti, aj keď bude platba vykonaná v zahraničí.

Sankcie za porušenie zákazu platby v hotovosti

Za porušenie zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa považuje ten, kto:

Poruší zákaz odovzdať  alebo prijať platbu v hotovosti prevyšujúcu
5 000 € alebo 15 000 €.

Ak sa porušenie zákazu platby v hotovosti týka fyzickej osoby – nepodnikateľa, ide o priestupok, za čo sa jej uloží pokuta maximálne do výšky 10 000 €.

Ak sa porušenie zákazu platby v hotovosti týka právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ide o správny delikt, za čo sa jej uloží pokuta maximálne do výšky 150 000 €.

Zákaz platieb v hotovosti neplatí na odovzdané a prijaté platby v čase krízovej situácie, núdzového stavu, stave mimoriadnej situácie, vojnového stavu, vojny alebo výnimočného stavu.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here