Úvod Podnikanie Zdaňovanie kryptomien v roku 2022

Zdaňovanie kryptomien v roku 2022

1842
0

Viete ako zdaňovať kryptomeny ak ste fyzická alebo právnická osoba? Aký je rozdiel medzi zdaňovaním kryptomeny z obchodovania a z ich ťaženia?  

Definícia kryptomeny: 

Kryptomena predstavuje od roku 2009 novodobý druh tzv. digitálnej meny (peňazí). V tom roku sa začalo prvýkrát obchodovať vo svete s kryptomenou a konkrétne niesla názov Bitcoin (aktuálne najznámejšia kryptomena na svete). V slovenskej legislatíve však neexistuje zákon, ktorý by túto menu jasne definoval. Až v roku 2018 sa 1.krát objavil pojem „virtuálna mena“ v zákone č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov. Od vtedy u nás platí povinnosť zdaňovania príjmov z obchodovania alebo ťaženia kryptomien. 

Pod pojmom virtuálna mena sa rozumie tzv. digitálny nositeľ hodnoty, ktorý:  

 1. Nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou Slovenska ani žiadnym orgánom verejnej moci, 
 2. Nie je naviazaný na zákonné platidlo, 
 3. Nemá právny status meny alebo peňazí, 
 4. Niektorými fyzickými alebo právnickými osobami je akceptovaný ako platobný prostriedok, 
 5. Môžete prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať. 

Kryptomena sa však nepovažuje za elektronické peniaze. Medzi elektronické peniaze patrí napríklad kreditná alebo debetná karta, ktorá si uchováva peňažnú hodnotu elektronicky, vrátane magnetického záznamu. 

Je to teda virtuálna mena, s ktorou môžu fyzické aj právnické osoby obchodovať, ťažiť ju, predávať alebo kupovať za ňu tovary a služby.     

Zdanenie virtuálnej meny: 

Ak sa rozhodnete kúpiť si kryptomenu, musíte rozlíšiť či ju budete kupovať na fyzickú osobu – nepodnikateľa, fyzickú osobu – podnikateľa alebo na právnickú osobu. 

V každom prípade však platí, že akýkoľvek príjem z predaja kryptomeny podlieha zdaneniu. Tieto príjmy vznikajú predovšetkým pri výmene kryptomeny za majetok, službu alebo aj pri výmene za inú virtuálnu menu. 

Kryptomenu môžete nadobudnúť aj iným spôsobom ako kúpou. Napríklad ťažením, dedením alebo darom. Ťažiť môžete kryptomenu napríklad zapožičaním výkonného hardvéru pre výpočtové úkony spojené s kryptomenou. Odplata za zapožičanie hardvéru je teda časť kryptomeny, ktorá postupne rastie. Vyťaženú kryptomenu zdaňujete len v tom zdaňovacom období, v ktorom ste si za ňu kúpili nejaký tovar alebo službu alebo ju vymenili za iný druh kryptomeny. Do nákladov za nadobudnutie však nemôžete započítať nič, nakoľko ste do kryptomeny neinvestovali žiadne peniaze. To isté platí aj v prípade darovania alebo dedenia u fyzických osôb – nepodnikateľov. 

POZOR!!!! Kryptomena sa zdaňuje len v prípade, že ňou v danom zdaňovacom období budete hýbať. To znamená, že ak ste kúpili kryptomenu v roku 2019 a do roku 2021 ju máte iba na účte a zatiaľ ste za ňu nič nekúpili ani ju nepredali, nie ste povinný ju zahrnúť do daňového priznania. To platí aj v prípade, že bude rokmi hodnota kryptomeny rásť. Taktiež platí, že do daňového priznania za rok 2019 nemôžete zahrnúť náklady spojené s kúpou kryptomeny. 

Avšak ak ste si v roku 2021 za kryptomenu kúpili nejaký tovar alebo službu, musí sa príjem z kryptomeny zahrnúť do daňového priznania za rok 2021. V takomto prípade už môžete do nákladov zahrnúť aj preukázateľne vynaložené výdavky spojené s kúpou kryptomeny. Nižšie máte uvedené príklady zdanenia kryptomeny pre všetky typy daňovníkov. 

Sadzba dane a odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne za rok 2021:

Fyzická osoba – nedpodnikateľ: 

 1. 19% zo základu dane, ktorý nepresiahne sumu 37 981,94 eur (vrátane)
 2. 25% zo základu dane, ktorý presiahne sumu 37 981,94 eur (vrátane a viac)

Pri FO – nepodnikateľovi platí, že ak dosiahla zdaniteľné príjmy podľa § 8 zákona z príjmov je povinná platiť odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 14% z príjmu. Oproti právnickej osobe, ktorá nakúpi kryptomenu na firmu je to veľká nevýhoda, nakoľko tá zdravotne poistenie odvádzať nemusí. 

Toto preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie si môže FO – nepodnikateľ následne uplatniť za daňový výdavok v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie kedy dosiahol príjem z predaja kryptomeny. 

Fyzická osoba – podnikateľ:

 1. 15% len pre SZČO, ktorých príjmy za rok 2021 nepresiahnu sumu 49 790,00 eur
 2. 19% z časti základu dane, pokiaľ nepresiahne sumu 37 981,94 eur (vrátane)
 3. 25% z časti základu dane, pokiaľ presiahne sumu 37 981,95 a viac. 

Taktiež ako pri FO – nepodnikateľovi, tak aj pri FO – podnikateľovi platí povinnosť platenia zdravotných odvodov. Ale pozor!!! V tomto prípade už aj platenia Sociálnych odvodov. Výška odvodov závisí od výšky príjmu za predošlé zdaňovacie obdobie. Čím vyšší je základ dane, tým vyššie sú aj zdravotné a sociálne odvody. 

Právnická osoba: 

 1. 15%, pokiaľ príjmy nepresiahnu sumu 49 790,00 eur 
 2. 21%, pokiaľ príjmy presiahnu sumu 49 790,00 eur

Tak ako bolo vyššie spomenuté, pri právnickej osobe sa neplatia odvody do zdravotnej poisťovne. 

V prípade kryptomien naša legislatíva nepripravila žiadne možné úľavy ani oslobodenia od platenia dane z tohto príjmu. 

Rozdiel medzi kúpou kryptomeny na FO – nepodnikateľa, FO – podnikateľa a PO: 

Fyzická osoba – nepodnikateľ: 

Pri tomto type daňovníka patrí príjem z predaja kryptomeny do ostatných príjmov podľa § 8 ods. 1 prím. t) zákona o daní z príjmov – príjem z predaja virtuálnej meny. 

Zdaniteľné príjmy je možné znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky, ktoré ste mali pri ich nadobudnutí. Avšak ak sa stane, že výdavky budú vyššie ako dosiahnuté príjmy, na rozdiel sa prihliadať nebude. Nie je teda možné v úhrne dosiahnuť daňovú stratu. 

V prípade, že musíte zdaniť viacero druhov virtuálnej meny a pri jednom druhu Vám vyšla strata a pri druhom zisk, jednoducho sa započíta strata so ziskom. Ide totiž o rovnaký druh príjmu. Problém môže nastať hlavne v praxi pri výdavkoch, ktoré je potrebné správne priradiť k dosiahnutému príjmu. Je preto potrebné odsledovať nakúpené a predané množstvá kryptomien, použiť prepočítací kurz a tiež nájsť zodpovedajúci nákup ku každému predaju. 

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba: 

Najzásadnejší rozdiel pri kúpe kryptomeny na FO a PO je, že PO nemusí platiť odvody na verejné zdravotné poistenie. Taktiež je rozdiel v tom, že táto skupina daňovníkov je povinná viesť daňovú evidenciu, resp. účtovať transakcie s kryptomenami. 

Pre obidva typy daňovníkov platia nasledovné paragrafy zákona o daní z príjmov: §17 ods. 3 písm. n) a o), §17 ods. 43, §19 ods. 2 písm. v), §25b a §52zs. 

Na ocenenie príjmu z predaja alebo výmeny kryptomeny, sa používa jej reálna hodnota v danom zdaňovacom období podľa zákona o účtovníctve. Pokiaľ obstarávacia cena nebude rovnaká ako reálna hodnota, nebude to ovplyvňovať základ dane v daňovom priznaní. 

Do nákladov vynaložených na obstaranie kryptomeny sa môže zahrnúť vstupná cena (t.j. obstarávacia cena), ktorú ste zaplatili v čase kúpy kryptomeny alebo reálna hodnota (ak ste kryptomenu nadobudli výmenou za inú kryptomenu). 

Príklad č. 1: Zdanenie príjmov pri FO – nepodnikateľovi: 

Daniel nakúpil v roku 2019 kyptomeny v hodnote 1 500 eur. V roku 2021 sa rozhodol, že ich predá a keďže sa počas dvoch rokov hodnota trhu vyvíjala, ich hodnota ku dňu predaja stúpla na sumu 2 000 eur. Otázka znie: Aká daňová povinnosť vznikla Danielovi z predaja kryptomeny v roku 2021? 

Odpoveď: Danielovi vznikla povinnosť odviesť daň z príjmu z predaja kryptomien vo výške 2 000 eur. Avšak ako výdavok si môže uplatniť vstupnú cenu, za ktorú kryptomenu kúpil, t.j. 1 500 eur. Čiže základ dane bude 500 eur. V závislosti od ostatných príjmov bude platiť Daniel zo základu dane daň vo výške buď 19% alebo 25%. A následne mu budú pri ročnom zúčtovaní vypočítané aj zdravotné odvody vo výške 14%. 

Príklad č. 2: Zdanenie príjmov pri FO – podnikateľovi: 

Pavol (SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba), si kúpil na IČO kryptomeny v roku 2019 v sume 4 000 eur a ďalšie nakúpil v roku 2020 v sume 7 000 eur. Keďže ich nakúpil na IČO, zaradil ich do svojho obchodného majetku. V roku 2021 sa rozhodol kryptomeny predať. Ich hodnota však narástla na 13 000 eur. Aká daňová povinnosť vznikla Pavlovi za predaj kryptomien? 

Odpoveď: V tomto prípade ide o príjem z podnikateľskej činnosti (konkrétne príjem podľa §6 zákona o daní z príjmov). Pokiaľ Pavol prekročí vymedzenú hranicu príjmov za rok 2021, je povinný podať si daňové priznanie typu B. Sumu 13 000 uvedie ako príjem z podnikateľskej činnosti a následne uvedie aj sumu 11 000 eur do nákladov súvisiacich s nadobudnutím kryptomeny. Základ dane je teda 2 000 eur. Ten sa sčíta so základom dane z ostatných príjmov. Z výsledného základu dane bude vypočítaná daň a to vo výške 15%, 19% alebo 25% (v závislosti od prekročenej hranice príjmu). Na základe výšky príjmov v daňovom priznaní a výšky základu dane mu vzniká tiež povinnosť odvádzať sociálne a zdravotné poistenie, tak ako pri iných príjmoch z podnikateľskej činnosti. 

Príklad č. 3: Zdanenie príjmov pri právnickej osobe: 

Spoločnosť X, s.r.o. nakúpila v roku 2020 kryptomeny v sume 13 400 eur. V roku 2021 ich bude predávať za sumu 15 200 eur, nakoľko ich reálna hodnota narástla. Sumu 15 200 eur zaúčtuje do výnosov (príjem z predaja) a sumu 13 400 zaúčtuje do nákladov (preukázateľne zaplatený náklad za obstaranie majetku). Aké daňové povinnosti vznikajú spoločnosti X, s.r.o.? 

Odpoveď: Základ dane z tejto transakcie bude v roku 2021 suma 1 800 eur (rozdiel medzi výnosmi a nákladmi). Ak splní potrebné podmienky, sadzba dane bude buď 15% alebo 21%. Čo sa týka zdravotného alebo sociálneho poistenia, odvody sa v tomto prípade odvádzať nebudú. 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here