Úvod Podnikanie Povinnosť nahlásenia údajov do Obchodného registra do 30.09.2022

Povinnosť nahlásenia údajov do Obchodného registra do 30.09.2022

1532
1

Od 01.10.2021 vznikla každej právnickej osobe zapísanej v Obchodnom registri, povinnosť nahlásenia niektorých osobných údajov (rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, pasu alebo pobytového preukazu pri cudzincoch). Táto povinnosť sa týka všetkých spoločníkov a konateľov spoločností, ktoré boli založené ešte pred 1. októbrom 2020. Novovzniknuté spoločnosti od 01.10.2020 majú túto povinnosť splnenú už pri prvom zápise do registra.

Pôvodná novela zákona stanovila aj termín, dokedy bolo nutné si povinnosť splniť aj s úhradou poplatku za zmeny v Obchodnom registri. Po novom však Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o obchodnom registri, ktorá je účinná od 19.10.2021. Bližšie informácie o aktualizovanej novele sa dočítate nižšie.

Novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri sa bude týkať:

 • všetkých spoločníkov (vrátane akcionárov),
 • štatutárnych orgánov, alebo členov štatutárnych orgánov (konateľov),
 • vedúcich organizačných zložiek podnikov,
 • prokuristov,
 • členov dozorného orgánu,
 • likvidátorov,
 • správcov na výkon nútenej správy aj ich zástupcov,
 • vedúcich podnikov a organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.

Termín na zápis osobných údajov je stanovený do 30.09.2022. Platí však to, že ak bude spoločnosť od 30.09.2021 podávať akýkoľvek návrh na zmenu v Obchodnom registri (napríklad zápis činností, zmena sídla spoločnosti, atď.) bude povinná zároveň s touto zmenou doplniť aj vyššie spomínané osobné údaje. Je však možné podať len samostatný návrh na doplnenie identifikačných údajov do Obchodného registra.

Spôsob podania návrhu na zápis identifikačných údajov do Obchodného registra:

Rovnako ako návrh na zápis zmeny do Obchodného registra sa zmena osobných údajov podáva elektronicky prostredníctvom portálu https://www.slovensko.sk/.

Príslušnému registrovanému súd sa žiadosť zašle cez elektronický formulár, ktorý je označený ako Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra. Formulár je zverejnený na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx

S vyplneným formulárom je potrebné poslať aj prílohy (napríklad kópiu rodného listu, OP.). V opačnom prípade ju registrovaný súd žiadosť nebude akceptovať. Elektronické dokumenty sa následne musia podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ak po 30.09.2021 budete vykonávať nejaké zmeny v Obchodnom registri a nebudú s týmito zmenami zaslané aj identifikačné údaje, registrovaný súd žiadosť o zmenu zamietne. Následne vyzve navrhovateľa o doplnenie chýbajúcich údajov s 15 dňovou lehotou na doplnenie. Ak do tejto lehoty nedoplníte identifikačné údaje, Vaša žiadosť o zmenu bude zamietnutá.

Taktiež môžete žiadosť o zmenu a doplnenie identifikačných údajov realizovať prostredníctvom spoločnosti zameranej na podnikateľské poradenstvo, alebo cez splnomocneného zástupcu (napr. advokáta).

Poplatok za zmenu v Obchodnom registri:

Oproti povinnosti zápisu konečného užívateľa výhod, ktorého museli podnikatelia nahlásiť do konca roka 2019 a ktorý bol bezplatný, zápis identifikačných údajov je spoplatnený súdnym poplatkom.

Podľa sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za  výpis z registra trestov v aktuálnom znení je súdny poplatok za podanie návrhu na zápis vo výške 33 eur. Tento poplatok však platil len do 30.11.2021 alebo v prípade, že podávate návrh na zmenu aj s inými údajmi ako identifikačnými (napríklad doplnenie podnikateľskej činnosti). Vtedy je poplatok povinný. Od 01.12.2021 platí, že ak chcete podať iba návrh na zápis identifikačných údajov, nemusíte uhrádzať žiadny poplatok.

Od 01.12.2021 do 31.05.2022 bude doplnenie identifikačných údajov do Obchodného registra automatické:

Ministerstvo spravodlivosti SR (správca informačného systému OR) bude od 01.12.2021 do 31.05.2022 dopĺňať do Obchodného registra identifikačné údaje automaticky. Cieľom je hlavne znížiť administratívnu záťaž v čo najväčšom rozsahu pre zapísané spoločnosti, aby nemuseli  podávať návrh na zápis identifikačných údajov.

Automatické doplnenie týchto údajov sa však zrealizuje len v prípade, že Ministerstvo nebude mať žiadne pochybnosti o klientovej totožnosti. Po vykonaní zmeny v OR, zašle registrovaný súd spoločnosti do e-schránky oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra.

Takže ak Vám do 31.05.2022 nepríde do elektronickej schránky toto oznámenie, ste povinný podať návrh na zmenu vy.

V období od 01.12.2021 do 31.05.2021 samozrejme môžete podať návrh na zmenu aj vy. Návrh na zmenu sa v tomto období nebude robiť cez nový formulár, ale prostredníctvom zmenový formulár na zápis údajov do Obchodného registra.

Pokuta za nesplnenie povinnosti zápisu identifikačných údajov do konca septembra 2022 je vo výške 3 310 eur.

Krátke zhrnutie na koniec:

 1. Podať návrh na zápis identifikačných údajov ste povinný do 30.09.2022.
 2. Táto povinnosť neplatí pre spoločnosti, ktoré boli do Obchodného registra zapísané po dátume 01.10.2020.
 3. Zápis identifikačných údajov je od 01.12.2021 bezplatný. Súdny poplatok 33 eur sa platí len v prípade, že chcete vykonať aj inú zmenu v Obchodnom registri.
 4. Od 01.12.2021 do 31.05.2022 vykoná automatický zápis v OR Ministerstvo financií SR ale iba za podmienky, že nebude mať žiadne pochybnosti o totožnosti podnikateľa.
 5. Po automatickom zápise do OR pošle registrovaný súd do elektronickej schránky oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z OR.
 6. Ak si tento dokument do 31.05.2022 v elektronickej schránke nenájdete, ste povinný tento zápis vykonať vy do 30.09.2022.

V prípade, že máte záujem o zápis údajov “na kľúč”, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formulára https://infobiznis.sk/zapis-udajov-do-orsr/ .

1 komentár

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here