Úvod Podnikanie Daňový bonus na dieťa v roku 2022

Daňový bonus na dieťa v roku 2022

972
0

Daňový bonus na dieťa je príspevok na dieťa pre každého daňovníka, ktorého zdaniteľný príjem dosiahol v danom zdaňovacom období minimálne 6-násobok minimálnej mzdy. 

Zamestnanec si môže daňový bonus na dieťa uplatniť mesačne, čím si zvýši čistú mzdu. Alebo ročne, čím si zníži daň z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov alebo sa mu vyplatí daňový bonus na bankový účet, príp. poštovou poukážkou.

SZČO – živnostník si uplatňuje daňový bonus na dieťa ročne. Tým si zníži daň z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov alebo sa mu vyplatí daňový bonus na bankový účet, príp. poštovou poukážkou.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2022:

  1. Daňový bonus je možné uplatniť na každé nezaopatrené vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Dieťa môže byť vlastné, osvojené, v náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Manželkine/manželove, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č.600/2033 Z. z. o prídavku na dieťa. Plnoleté nezaopatrené dieťa, ak bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov do dosiahnutia plnoletosti.
  • Dosiahnutie výšky príjmu. 

Daňovník, ktorý má len príjmy zo závislej činnosti (zamestnanie) musí v roku 2022 dosiahnuť príjem minimálne 6-násobok z minimálnej mzdy, t.j. minimálne 3 876,- EUR.

Daňovník, ktorý má len príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti musí v roku 2022 dosiahnuť príjem minimálne 6-násobok z minimálnej mzdy, t.j. minimálne 3 876,- EUR a nemôže vykázať daňovú stratu.

  • Nárok na daňový bonus si môže uplatniť len jeden z rodičov na základe vzájomnej dohody. Ak sa nedohodnú, nárok na daňový bonus sa uplatňuje v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Pri kombinácii príjmov zo závislej činnosti a príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa tieto príjmy nespočítavajú a posudzuje sa len ich jednotlivá výška.

Doklady potrebné k vyplateniu daňového bonusu: 

  • kópia rodného listu dieťaťa
  • potvrdenie o návšteve školy, v prípade pripravovania sa na povolanie štúdiom
  • potvrdenie školy o dieťati, ktoré prerušilo štúdium zo zdravotných dôvodov a potvrdenie od lekára, že dieťa pre úraz alebo chorobu sa nemôže pripravovať na povolanie štúdiom 

Nárok na uplatnenie daňového bonusu má aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident), v prípade že spĺňa vyššie uvedené podmienky a jeho úhrn zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období je najmenej 90% zo všetkých príjmov daného daňovníka.

Ak dieťa dovŕši v priebehu roka vek 6 rokov alebo 15 rokov, uplatňuje sa zvýšená výška mesačného daňového bonusu posledný krát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 6 alebo 15 rokov.

Daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov od 1.1.2022

Od 1.1.2022 je možnosť výberu pre pracujúcich rodičov. Buď dostanú 1,85-násobok základnej výšky daňového bonusu mesačne, čo predstavuje sumu 43,60 EUR alebo dotáciu na stravovanie. Tá sa poskytuje v sume 1,30 EUR za každý deň, v ktorý sa dieťa zúčastnilo v materskej alebo základnej škole a odobralo stravu.

Vyživované dieťa je dieťa vlastné, osvojené, v náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Manželkine/manželove, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č.600/2033 Z. z. o prídavku na dieťa. Plnoleté nezaopatrené dieťa, ak bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov do dosiahnutia plnoletosti. Na uplatnenie daňového bonusu nemá vplyv prechodný pobyt dieťaťa mimo spoločnej domácnosti.

Nezaopatrené dieťa je dieťa, ktoré spĺňa podmienku povinnej školskej dochádzky. Maximálne však do veku 25 rokov, pričom sa musí sústavne pripravovať na povolanie denným štúdiom na základnej, strednej alebo vysokej škole. Toto neplatí pre deti, ktoré sa kvôli chorobe alebo úraze nemôžu sústavne pripravovať na povolanie štúdiom.

Nezaopatrené dieťa je aj dieťa, ktoré je oslobodené od školskej dochádzky. Tiež dieťa, ktoré chodí do základnej školy pre žiakov so zdravotným postihnutím. 

Taktiež dieťa, ktoré  pre svoj dlhodobo zlý zdravotný stav nie je schopné sa pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť a to len do dosiahnutia plnoletosti.

Za nezaopatrené dieťa za nepovažuje dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok. Alebo, ktoré dovŕšilo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

Daňový bonus na dieťa je možné uplatniť na dieťa, ktoré úspešne absolvuje štátnu skúšku. Tým dosiahne 2. stupeň vysokoškolského vzdelania, avšak od ďalšieho mesiaca, po absolvovaní skúšky nárok na daňový bonus zaniká. V prípade, že dieťa neuspeje pri záverečnej skúške ostáva študentom do konca školského roka. Teda do 31.08.

Ak dieťa ukončí 1. stupeň vysokoškolského štúdia a pokračuje v štúdiu ďalej, rodič má nárok na daňový bonus aj v medziobdobí.

Uplatnenie daňového bonusu na dieťa. Ako na to?

Daňový bonus na dieťa si môže daňovník uplatniť už od mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo. Alebo v ktorom sa začalo sústavne pripravovať na budúce povolanie. Alebo v ktorom bolo osvojené/prevzaté do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Zamestnanec si môže uplatniť daňový bonus na dieťa mesačne u zamestnávateľa. Tým si zvýši svoju čistú mzdu. Alebo ročne v ročnom zúčtovaní dane, ktoré mu spracuje zamestnávateľ. Alebo v podanom daňovom priznaní. O tom akou formou si zamestnanec uplatní nárok na daňový bonus na dieťa sa rozhodne zamestnanec vyplnením tlačiva „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ a priložením potrebných dokladov.

Fyzická osoba – podnikateľ si nárok na daňový bonus na dieťa uplatňuje len raz ročne. V podanom daňovom priznaní k dani z príjmov. Tým si zníži vypočítanú daň z príjmov. Je potrebné, aby vyplnila príslušný oddiel. Musí uviesť priezvisko, meno a rodné číslo dieťaťa. Mesiace, za ktoré si uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa. Musí priložiť príslušné doklady. 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here