Úvod Podnikanie Kde všade je potrebné oznámiť zmenu podnikateľského účtu?

Kde všade je potrebné oznámiť zmenu podnikateľského účtu?

2649
0

Daňový úrad a podnikateľský účet

S účinnosťou od 01.01.2020 vyšla novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej sa ruší povinnosť podnikateľov oznámiť daňovému úradu všetky čísla účtov založených v bankách, na ktorých sú uložené finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti. To znamená, že ak si firma založí, zmení alebo zruší podnikateľský účet, nemá povinnosť oznámiť to príslušnému daňovému úradu. Po novom tieto zmeny na bankových účtoch oznamuje banka. Týka sa to ako bežných účtov, tak aj termínovaných alebo akýchkoľvek iných bankových účtov.

Avšak ešte v roku 2021 sa pre platcov DPH plánuje zaviesť povinnosť oznamovať daňovému úradu každý vlastný účet vedený v banke alebo v zahraničnej banke, ktorý budú využívať na podnikateľskú činnosť. Platitelia DPH budú teda povinní oznamovať finančnej správe každý vlastný účet využívaný na podnikateľskú činnosť, ktorý budú mať vedený v banke alebo u iného poskytovateľa finančných služieb alebo aj u zahraničného poskytovateľa platobných služieb

Sociálna poisťovňa a oznámenie nového bankového účtu

Podnikateľom v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nevzniká povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni zmenu na aktuálnom bankovom účte či založenie nového účtu.

Avšak, v prípade ak je podnikateľ súčasne zamestnávateľom, tak sa pri prihlasovaní do Sociálnej poisťovne musí použiť formulár, tzv. „Registračný list zamestnávateľa“, v ktorom sa uvádza aj číslo bankového účtu, z ktorého zamestnávateľ odvádza sociálne poistenie.

Ak sa teda uvedené číslo bankového účtu zmení, zamestnávateľ ho môže zmeniť v Sociálnej poisťovni použitím rovnakého tlačiva „Registračného listu zamestnávateľa“.

V súvislosti so sociálnym poistením a mzdami bude nutné zmeniť číslo bankového účtu z dôvodu zasielania mesačných výkazov poistného a výkaz poistného a príspevkov. Nakoľko zamestnávateľ musí vo výkazoch uviesť číslo bankového účtu, z ktorého sa bude odvádzať poistné.

Pozor!!!! Ak si zamestnávateľ založí nový bankový účet a nemá v pláne z neho platiť odvody do sociálnej poisťovne, nie je povinný to oznamovať. To isté sa týka aj SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby), ktoré nezamestnávajú fyzické osoby. Ak si založia alebo zmenia bankový účet, nemusia nikde nič oznamovať ani meniť. Spomenuté povinnosti oznámenia zmeny bankového účtu v Sociálnej poisťovni sa týkajú len zamestnávateľov.

Oznámenie bankového účtu zdravotným poisťovniam

V zmysle §23 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov je podnikateľ povinný oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu bankového účtu. Na základe neho je platiteľ zdravotného poistenia, t.j. Zamestnávateľ alebo SZČO, povinný oznámiť svojej zdravotnej poisťovni každú zmenu alebo nové číslo bankového účtu.

Lehota na oznámenie tejto zmeny je 8 dní. Žiadosť o zmenu, zamestnávateľ alebo SZČO, podá na príslušnej zdravotnej poisťovni cez formulár „Oznámenie o vzniku, zmene alebo zániku platiteľa poistného“. Zamestnávateľ je povinný podať oznámenie o zmene bankového účtu do všetkých zdravotných poisťovní, v ktorých sú poistení jeho zamestnanci. SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá nie je zamestnávateľom) oznámi zmenu rovnakým spôsobom ale len do tej poisťovne, v ktorej je platiteľom poistného (poistencom).

Oznámenie o zmene bankového účtu je povinný podať len ten, kto má zamestnancov alebo SZČO. Ak ste právnická osoba, ktorá nemá žiadnych zamestnancov, za ktorých platíte zdravotné poistenie, nie ste povinný oznamovať zdravotnej poisťovni zmenu bankového účtu.

Čo ak máte viac bankových účtov ale menili ste len jeden? V zákone nie je jasne uvedené, ktoré bankové spojenie musíte zdravotnej poisťovni nahlásiť. Preto stačí ak nahlásite len tú zmenu, ktorá sa týka konkrétneho čísla účtu, z ktorého ste predtým uhrádzali odvody do zdravotnej poisťovne. Napríklad v prípade preplatku na základe ročného zúčtovania vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni Vám bude zaslaný na to číslo účtu, ktoré je zaevidované v ich informačnom systéme.

Zmena čísla bankového účtu na faktúre a na obchodných zmluvách

Nakoľko bankový účet podnikateľovi neslúži len na platenie výdavkov, ale aj na prijímanie tržieb za poskytnuté služby alebo predané tovary, je potrebné aby zmenil číslo účtu aj na budúcich vystavených faktúrach.

Zmenu čísla bankového účtu vykonáte jednoduchým spôsobom. V prípade, že vystavujete faktúry cez online fakturačnú aplikáciu alebo priamo z nejakého účtovného programu, po prihlásení sa zmenu vykonáte v nastaveniach. Ak vystavujete faktúry manuálne (excel, word..) Vaše číslo bankového účtu iba prepíšete.

Čo sa týka obchodných zmlúv, číslo účtu sa na nich mení v prípade, že ho podnikateľ do zmluvy predtým uviedol. Mení sa hlavne z toho dôvodu, že obchodné zmluvy majú tendenciu byť dlhodobého charakteru (ako napr. nájomná zmluva). Keďže na týchto zmluvách po väčšine bývajú uvedené platobné údaje, je potrebné ich dodatkom upraviť aby boli aktuálne. V prípade ak je na zmluve v časti, platobné údaje, uvedené, že odberateľ uhradí dodávateľovi platbu na základe faktúry, nie je potrebné robiť žiadnu zmenu.

Zmena čísla účtu v e-shope

Netreba zabúdať, že zmena bankového účtu sa týka aj podnikateľov, ktorí vykonávajú svoju činnosť online prostredníctvom e-shopu. V tomto prípade je možné, že bude treba vykonať zmenu na viacerých miestach.

Prijímanie platieb v e-shope je možné cez platobnú bránu, zálohovou faktúrou pri vytvorení objednávky alebo výzvou k platbe.

Pokiaľ využívate možnosť platobnej brány, číslo bankového účtu zmeníte u jej poskytovateľa. Ak sú zákazníkovi zaslané platobné údaje formou zálohovej faktúry alebo výzvy k platbe, treba číslo bankového účtu zmeniť v príslušných nastaveniach e-shopu. Taktiež netreba zabúdať na následnú faktúru, ktorá býva zákazníkom zaslaná do mailu po vybavení objednávky. Na nej zmeníte číslo účtu tiež cez nastavenia e-shopu.

Zmena bankového účtu a platobný terminál

Pokiaľ u Vás majú zákazníci možnosť platiť bankovou kartou, určite využívate platobný terminál (tzv. „POS terminál“). Tento terminál, funguje tak, že všetky prijaté platby sa pripíšu na bankový účet, ktorý je v ňom nastavený. Pokiaľ teda zmeníte bankový účet, je potrebné aby ste ho zmenili aj v terminály.

Táto zmena sa nevykonáva priamo na terminály ale prostredníctvom používateľského účtu, ktorý je s platobným terminálom prepojený. Po väčšine zmenu bankového účtu vykonáte tak, že kontaktujete priamo sprostredkovateľa platobných služieb pre Váš platobný terminál a požiadate ho o zmenu. Nakoľko zmena môže trvať nejakú dobu, pôvodný bankový účet nerušte, pokiaľ nebude celý proces úspešne dokončený. Následné tržby prijaté POS terminálom budú pripísané na nový bankový účet.

Tiež Vám odporúčame prečítať si súvisiaci článok “Musí mať sro bankový účet?” https://infobiznis.sk/musi-mat-s-r-o-bankovy-ucet/

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here