Úvod Podnikanie Rodinný podnik ako nová forma podnikania

Rodinný podnik ako nová forma podnikania

1361
0

V roku 2022 čakajú rodinné podniky zmeny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) v novele zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch navrhuje, aby boli rodinné podniky konkrétne definované a tiež registrované.  V novele sa uvádza samostatná časť, ktorá sa zameriava na rodinné podnikanie. To znamená, že týmto môže nadobudnúť aj právny predpis.

Rodinné podniky sú v nej rozdelené do dvoch kategórii. Prvá kategória upravuje charakteristické znaky rodinného podniku a je nezávislá.

Druhá kategória sa naopak zameriava na sociálnu ekonomiku. Je tu ale aj možnosť, že sa takýto podnik môže stať registrovaným sociálnym podnikom a to bez toho, aby sa vzdal svojich špecifických znakov. Novela sa však viacej nezaoberá dopadmi takejto kombinácie.

Povinnosti registrovaných rodinných podnikov

Rodinný podnik je okrem základného cieľa, teda tvorenia zisku, povinný napĺňať aj vyšší zámer. To znamená, že musí rozvíjať rodinné prostredie, tzv. “spoločnú rodinu”. Na naplnenie vyššieho zámeru je rodinný podnik povinný vymedziť 15% zo zisku po zdanení a tiež je povinný založiť Radu rodinného podniku.

Finančné prostriedky rodinný podnik použije najmä na posilnenie vonkajších aj vnútorných vzťahov a udržiavanie rodinných väzieb. To má totiž veľký vplyv na rozhodovacie právomoci podniku.  

Pri sociálnych podnikoch je to trošku inak. Pre ne je dôležité hlavne naplnenie pozitívneho sociálneho vplyvu. A na to podnik používa viac ako 50% zo zisku po zdanení.  

Čo sa týka evidencie a registrácie rodinného podniku, právna forma by mala byť rovnaká, resp. podobná s právnou formou sociálneho podniku. V novele zákona sa ale právna forma meniť nebude. Bude sa zaoberať skôr základnými znakmi rodinného podniku.

4 hlavné znaky definujúce rodinný podnik

Tieto znaky upravuje návrh zákona a nepresahujú do priestoru sociálnej ekonomiky:

 1. Vymedzenie rodinného podniku
 2. Existencia rodinných väzieb v rodinnom podniku
 3. Rozvoj rodinného prostredia a rodinnej kultúry
 4. Existencia Rady rodinného podniku.
 1. Vymedzenie rodinného podniku:

Rodinný podnik je podľa návrhu zákona podnikateľ, teda osoba ktorá:

 • Je zapísaná v obchodnom registri
 • Podniká na základe živnostenského oprávnenia
 • Podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Osoby (podnikatelia), ktoré môžu mať rodinný podnik sa teda delia na 3 právne formy – obchodná spoločnosť, družstvo a fyzická osoba – podnikateľ. Rodinným podnikom nemôže byť osoba, ktorá nemá charakter podnikateľa.

Výnimkou sú osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku činnosť. V takom prípade nejde o rodinný podnik, ale o rodinnú farmu.

2. Existencia rodinných väzieb v rodinnom podniku:

Druhý špecifický znak rodinného podniku sa týka rozlíšenia členov rodiny. Sú nimi:

 • Manželia
 • Príbuzní v priamom rade
 • Súrodenci
 • Iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktoré sú si navzájom blízke, t.j. napríklad partner/partnerka alebo druh/družka

Týmto sa má docieliť, aby bolo vedenie podniku, hlasovacie práva a podiel na hospodárskom zisku v prospech rodinných príslušníkov jednej rodiny.

3. Rozvoj rodinného prostredia a rodinnej kultúry

Aby rodinný podnik splnil tento základný znak, musí v zmysle návrhu zákona spísať dokument, ktorým sa zaviaže napĺňať tieto povinnosti. Od bežného podniku sa líši práve týmto znakom.

4. Rada rodinného podniku

Tento znak je veľmi dôležitý, nakoľko ide o kolektívny orgán rodinného podniku. Členov rady si vyberá obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ. Zo zákona vyplýva, že Rada rodinného podniku musí mať minimálne troch členov.

Medzi najhlavnejšie funkcie, ktoré budú členovia rady plniť sú napríklad:

 • Príprava budúcej generácie na prevzatie podniku
 • Strategické smerovanie rodinného podniku
 • Riešenie vzťahov medzi rodinou a rodinným podnikom
 • Určovanie práv a povinností členov rodiny vo vzťahu k rodinnému podniku

V prípade, že si zakladáte nový rodinný podnik, máte automatickú výnimku zo splnenia povinnosti zriadiť si Radu rodinného podniku. Je to z toho dôvodu, že podnik existuje menej ako rok a pred podaním žiadosti ešte nevykonával hospodársku činnosť viac ako dva mesiace. Odporúča sa splniť túto povinnosť dodatočne a to do 3 mesiacov od schválenia žiadosti o registrovanie sociálneho podniku.

Registrovanie rodinného podniku

Najdôležitejšou podmienkou pre evidovanie rodinného podniku do evidencie rodinných podnikov je založenie Rady rodinného podniku. Samozrejme je nutnosťou aby ste spĺňali aj ostatné znaky rodinného podniku, ktoré máte vyššie definované. Zaregistrované rodinné podniky by mali byť označované pojmom „rodinný podnik“. Je to hlavne z toho dôvodu aby zviditeľnili existenciu tohto sektora.

Aby ste boli označený ako registrovaný rodinný podnik, musíte prejsť celým procesom registrácie. Žiadosť (formulár, ktorého podobu určí MPSVR SR) je potrebné podať písomne. Obsahom žiadosti musí byť aj prevažujúca podnikateľská činnosť. Čiže ak máte v obchodnom registri zapísaných viacero druhov činností, je potrebné aby ste vybrali tú, ktorej sa venujete najviac (hlavná podnikateľská činnosť). Následne Vám samotné MPSVR SR udelí štatút registrovaného rodinného podniku.

V prípade, že Vám MPSVR SR nepridelí štatút registrovaného rodinného podniku, budete oň môcť opäť požiadať až o šesť mesiacov. Podmienky na priznanie štatútu je nutné neustále spĺňať, okrem nových podnikov, ktoré majú jedinú výnimku. Nemusia si zakladať  Radu rodinného podniku (vysvetlené vyššie v časti 4. Hlavné znaky definujúce rodinný podnik).

Čo však potrebuje registrovaný podnik splniť je povinnosť použiť minimálne 15% zo zisku po zdanení na vyšší zámer. Návrh zákona tiež uvádza akými spôsobmi je možné finančné prostriedky použiť aby bol vyšší zámer splnený. (napríklad – príspevky na dobrovoľné dôchodkové poistenie, starobné dôchodkové poistenie, vzdelávanie členov rodiny, či rekreácia členov rodiny alebo aj zamestnancov).

Je tu ale možnosť, že túto povinnosť odložíte na neskôr a to najviac na päť rokov. 15% zo zisku po zdanení môžete použiť na krytie straty a aj napriek tomu sa bude podmienka považovať za splnenú. Týchto 15% budete musieť sledovať v účtovníctve osobitne a to cez analytické alebo iné pomocné evidencie.

MPSVR SR bude povinný oznámiť všetky skutočnosti súvisiace s návrhom zákona ohľadom štatútu registrovaného sociálneho podniku. Povinné bude tiež označenie „registrovaný rodinný podnik“ alebo aj jeho skratka „r.r.p.“

Odporúčame Vám prečítať si náš článok o výpomoci rodinného príslušníka, ktorý nemusí mať uzavretú pracovnú zmluvu so spoločnosťou a môže tak vypomáhať vo firme bez toho, aby to bolo označované za čiernu prácu. Viac informácii nájdete na adrese: https://infobiznis.sk/vypomoc-rodinneho-prislusnika/

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here