Úvod Podnikanie Používanie vozidiel v podnikaní v roku 2021

Používanie vozidiel v podnikaní v roku 2021

1497
0

V tomto článku sa budeme venovať nákladom, ktoré si môže podnikateľský subjekt, v tomto prípade spoločnosť s. r. o. uplatniť do svojich daňových výdavkov v súvislosti s využívaním osobného automobilu v podnikaní.

V závislosti od spôsobu obstarania osobného automobilu si môže spoločnosť s. r. o. uplatniť výdavky na toto vozidlo. To aj v prípade využívania súkromného auta na pracovné cesty.

Právnická osoba, napr. s.r.o. môže v podnikaní používať auto viacerými spôsobmi, napr. od zaradenia do obchodného majetku až po prenájom od inej spoločnosti alebo vlastného zamestnanca.

Za každé auto evidované v SR, ktoré je predmetom dane a slúži na podnikanie je právnická osoba povinná podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Termín podania daňového priznania je do 31. januára nasledujúceho roka, čiže za rok 2021 budeme podávať daňové priznanie do 31.1.2022. Daň je spoločnosť povinná nielen podať, ale aj zaplatiť.

Najčastejšie spôsoby obstarania osobného automobilu:

 • kúpou,
 • finančný prenájom – lízing,
 • operatívny prenájom,
 • prenájom od fyzickej osoby.

Auto obstarané kúpou a daňové výdavky v roku 2021

Výhodou pri kúpe vozidla do spoločnosti je, že sa hneď stáva majiteľom a môže si uplatniť tieto náklady:

 • kúpnu cenu ( formou odpisov),
 • výdavky na opravy a servis,
 • výdavky na pohonné látky,
 • výdavky na poistenie,
 • výdavky na STK a emisnú kontrolu,
 • daň z motorových vozidiel,
 • iné výdavky ( napr. umývanie auta, diaľničná známka, parkovné…).

Spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH má pri kúpe firemného automobilu nárok na odpočet DPH a to nie len z kúpnej ceny, ale taktiež aj z iných výdavkov súvisiacich s používaním auta. Ak sa však auto používa aj na iné účely, ako na podnikanie, spoločnosť s. r. o. si môže odpočítať iba pomernú časť dane (§49 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty).

Odpisy v daňových výdavkoch v roku 2021 pri obstaraní auta kúpou

Ak je obstarávacia cena kúpeného automobilu vyššia ako 1700 ,- Eur a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok, spoločnosť zaradí toto auto do dlhodobého hmotného majetku a bude ho odpisovať 4 roky. To znamená, že náklad spojený s kúpou vozidla ( t.j. obstarávaciu cenu) si neuplatní do daňových výdavkov jednorázovo, ale bude sumu uplatňovať postupne. Rovnomerné odpisovanie znamená, že s. r. o. uplatní do daňových výdavkov v každom zdaňovacom období po dobu 4 rokov ¼ vstupnej ceny auta. 

V prípade zaradenia auta do majetku v priebehu roka (zdaňovacieho obdobia), môže si uplatniť do daňových výdavkov odpisy len za pomernú časť obdobia.

Pri kúpe automobilu, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1700,- Eur sa môže spoločnosť rozhodnúť nasledovne:

 • uplatniť náklad na kúpu jednorázovo,
 • zaradiť do majetku a odpisovať ho 4 roky.

Pri kúpe luxusného automobilu, ktorého vstupná cena je vyššia ako 48 000,- EUR platia za určitých podmienok špeciálne obmedzenia ohľadom zahrňovania odpisov týchto automobilov do základu dane.

Výdavky na spotrebované pohonné látky v roku 2021 pri obstaraní auta kúpou

 1. S. r. o. si uplatňuje výdavky na spotrebované pohonné hmoty podľa ceny platnej v čase nákupu a podľa spotreby uvádzanej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze. V prípade neuvádzanej spotreby sa vychádza z doplňujúcich údajov výrobcu prípadne predajcu a v takomto prípade je potrebné viesť evidenciu jázd ( kniha jázd ).
 • S. r. o. si uplatňuje výdavky na spotrebované pohonné hmoty na základe dokladu o kúpe pohonných látok, najviac však do výšky zaznamenanej z prístrojov GPS
 • S. r. o si môže uplatniť paušálne výdavky na spotrebované pohonné látky a to do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu  za prislúchajúce zdaňovacie obdobie ( nie je nutné viesť knihu jázd ).

V prípade ak má s. r. o.  v majetku viacero áut, môže si pre každé z nich vybrať iný spôsob uplatňovania spotreby pohonných látok do daňových výdavkov.

Auto obstarané finančným prenájmom ( lízingom ) a daňové výdavky v r. 2021

Pri kúpe firemného auta prostredníctvom finančného prenájmu, čiže lízingu si môže spoločnosť s. r. o. uplatniť rovnaké náklady do daňových výdavkov, ako v prípade obstarania kúpou ( odpisy, pohonné látky, poistenie auta, opravy, údržba a iné ).

Odpisovanie auta obstaraného lízingom:

 • Spoločnosť zaradí automobil do dlhodobého hmotného majetku so vstupnou cenou do ktorej patrí obstarávacia cena, poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy, alebo kúpna cena po skončení nájmu.
 • Spoločnosť bude auto odpisovať rovnomerne po dobu 4 rokov (v prípade osobného automobilu). To znamená, že do daňových výdavkov si v každom zdaňovacom období uplatní ¼ vstupnej ceny.

POZOR! Výška odpisu pri osobnom automobile, ktoré spoločnosť obstarala pomocou lízingu sa teda nerovná výške lízingovej splátky. 

Spoločnosť s. r. o., ktorá je platcom DPH má nárok na odpočet DPH podľa splátkového kalendára a to každý mesiac najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca ku ktorému sa mesačná splátka lízingu vzťahuje. 

Ak je ale v zmluve uvedené právo kúpiť a predať predmet nájmu, čiže auto, zaplatením poslednej splátky, právo na odpočet DPH vzniká až dňom odovzdania auta spoločnosti.

Auto obstarané operatívnym prenájmom ( lízingom ) a daňové výdavky v roku 2021

Pre spoločnosť s. r. o., ktorá sa rozhodla obstarať osobný automobil do podnikania formou operatívneho lízingu – prenájmu znamená, že prenajímateľ dáva tento automobil do užívania nájomcovi ( s. r. o.) na základe uzavretého zmluvného vzťahu za vopred dohodnutú odmenu. Odmena, teda nájomné  je nákladom, ktoré si môže s. r. o. uplatniť do daňových výdavkov, avšak až po jeho skutočnom zaplatení a zohľadňuje sa aj príslušné zdaňovacie obdobie.

Forma operatívneho prenájmu je financovanie auta, kedy s. r. o. uzatvorí s prenajímateľom zmluvu bez predkupného práva. S. r. o. bude len užívateľom tohto automobilu, nikdy nie jeho vlastníkom a po ukončení prenájmu bude auto stále majetkom leasingovej spoločnosti.

Čo si ešte môže s. r. o. uplatniť do daňových výdavkov?

 • spotrebované pohonné hmoty
 • parkovné či diaľničné známky
 • iné výdavky ( udržiavanie auta, umývanie auta a iné…)

Pozor však pri obstaraní tzv. luxusného automobilu formou operatívneho lízingu, ktorého vstupná cena je vyššia ako 48 000,- Eur. V takom prípade bude musieť spoločnosť zvýšiť základ dane ak základ dane s. r. o. bude nižší ako súčet násobkov počtu prenajatých luxusných áut a limitovaného ročného nájomného vo  výške 14 400,- Eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období.

S. r. o., ktorá je platiteľom DPH má nárok na odpočet DPH z nájomného ako aj iných výdavkov súvisiacich s autom (napríklad nakúpené pohonné látky).

Firemné auto používané aj na súkromné účely v podnikaní v roku 2021

V skratke platí, že s. r. o. si môže uplatniť do daňových výdavkov 100% nákladov súvisiacich s používaním firemného auta na súkromné účely  (aj konateľom alebo spoločníkom) a spoločnosť zdaní zamestnancovi len časť zo vstupnej ceny auta ako nepeňažný príjem z ktorého sa odvádzajú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Ak je spoločnosť s. r. o. platcom DPH môže sa pri firemnom aute používanom aj na súkromné účely rozhodnúť, či odpočíta celú DPH z firemného automobilu a výdavkov s ním súvisiacich, alebo odpočíta len časť DPH, ktorá sa týka využitia automobilu na podnikateľské účely. V prípade, že sa rozhodne odpočítať celú časť DPH a automobil bude používaný aj na súkromné účely, musí odviesť DPH vzťahujúcu sa na časť majetku využívanú na súkromné účely ( teda vždy, keď poskytne zamestnancovi auto na súkromné účely ).

Použitie súkromného auta na pracovnú cestu a daňové výdavky v roku 2021

Zamestnanec môže na výkon pracovnej cesty použiť aj iné vozidlo ako auto poskytnuté zamestnávateľom ak sa na tom písomne dohodli. Môže využiť aj súkromné auto či auto manželky a podobne. Zamestnancovi patria počas výkonu pracovnej cesty tieto cestovné náhrady, ktoré si s. r. o. môže uplatniť do svojich daňových výdavkov:

 • náhrady za spotrebované pohonné látky,
 • základnú náhradu za každý kilometer jazdy vo výšky 0,193 EUR / km,
 • iné výdavky ( kúpa diaľničnej známky, parkovanie atď. ).

Do daňových výdavkov si okrem vyššie uvedeného s. r. o. uplatní aj zaplatenú daň z motorových vozidiel.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here