Úvod Podnikanie Aké sú Vaše povinnosti po založení firmy a živnosti?

Aké sú Vaše povinnosti po založení firmy a živnosti?

1124
1

Po zložení firmy Vás určite neobídu povinnosti týkajúce sa registrácie na daňovom úrade, či Sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Majiteľovi vznikajú určité povinnosti voči daňovému úradu a v určitých prípadoch aj voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni. Stáva sa, že tieto registračné povinnosti v niektorých prípadoch za Vás preberie príslušný živnostenský úrad.

Nižšie v článku si vysvetlíme aké sú Vaše registračné povinnosti po založení firmy.

Pridelenie DIČ (Daňové identifikačné číslo) a registrácia na daňovom úrade

Prvá vec, ktorú by ste mali ako podnikateľ urobiť (SZČO alebo SRO) je registrácia pre daň z príjmov na Daňovom úrade. Ak ste si ohlásili živnosť osobne a vyplnili ste aj prihlášku k registrácii daňovníka k dani z príjmov právnickej osoby, tak jednotné kontaktné miesto (JKM) za Vás vykoná samotnú registráciu.

Ak si zakladáte živnosť elektronickou formou (online) a máte záujem o to, aby za Vás JKM vybavila registráciu k dani z príjmov, stačí zakliknúť príslušné políčko a doplniť potrebné údaje, uvedené vo formulári.

Ak si právnická osoba nevyplnila prihlášku alebo potrebné údaje pri elektronickej žiadosti, musí podať žiadosť o registráciu na daň z príjmov samostatne. Lehota na podanie je dokonca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca odo dňa získania živnostenského oprávnenia na vykonávanie činnosti. Po prijatí žiadosti správca dane pridelí danej firme daňové identifikačné číslo (skrátene DIČ). Daňový úrad má následne 30 dňovú lehotu na oznámenie osobného účtu daňovníka.

Oznámenie vzniku platiteľa dane vyberanej zrážkou. Táto povinnosť Vám vznikne v tom prípade, ak budete činnosť vykonávať bez zamestnancov a odmenu konateľa/spoločníka si po zdaňovacom období vyplatíte vo forme dividendy. Je teda potrebné aby po vyplatení dividendy konateľ predložil daňovému úradu tlačivo „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou“.

Taktiež platí, že či už bude mať s.r.o. zamestnancov alebo bude vyplácať dividendy, treba okrem registrácie k dani z príjmov, oznámiť daňovému úradu, že sa stala platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti. Lehota na podanie oznámenia je 30 dní a to odo dňa v ktorom Vám vznikla povinnosť platiť preddavky na daň. Oznámenie môžete podať cez tlačivo „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia.“

Treba si tiež pamätať, že ako právnická osoba ste povinný komunikovať s finančnou správou len elektronicky.

Registrácia do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Pri tejto registrácii záleží hlavne na tom, či ste s.r.o. alebo SZČO, ktorá aj zamestnáva fyzické osoby, poprípade či budete vyplácať odmenu konateľovi.

Ak ste sa rozhodli, že zamestnancov mať nebudete, a budete vyplácať odmenu konateľovi alebo spoločníkovi iba cez dividendy (podiel na zisku), nevzniká Vám povinnosť registrovať sa na Sociálnej ani na zdravotnej poisťovni.

Ak však budete mať zamestnancov alebo budete vyplácať odmenu konateľovi iným spôsobom ako prostredníctvom dividendy, musíte urobiť nasledovné dva kroky:

  1. Prihlásiť sa do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne. Toto prihlásenie treba vykonať najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začnete zamestnávať čo i len jedného zamestnanca. Taktiež je potrebné prihlásiť do Sociálnej poisťovne samotného zamestnanca.
  2. Do 8. pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru musíte oznámiť na zdravotnej poisťovni vznik platiteľa poistného každého Vášho zamestnanca. Plus ste povinný za zamestnanca oznámiť najneskôr do 8. pracovných dní zmenu platiteľa poistného

Do Sociálnej poisťovne je zamestnávateľ, t. j. firma povinný uskutočniť prihlásenie výhradne elektronicky. Ako seba do registra zamestnávateľov, tak aj prihlásenie samotných zamestnancov.

Od 01.01.2021 platí rovnaké pravidlo aj v zdravotnej poisťovni.

Registrácia bankového účtu a DPH

Ak začínate podnikať, daňou z pridanej hodnoty (DPH) sa po väčšine zaoberať nemusíte.

Až po dosiahnutí obratu 49 790,- EUR za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je registrácia DPH povinná v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Ale čo ak túto sumu prekročíte napríklad už v prvom mesiaci vykonávania činnosti? V tom prípade sa za platiteľa DPH musíte zaregistrovať najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci v ktorom ste obrat prekročili.

Platiteľom DPH však môžete byť od úplného začiatku založenia firmy. Máte možnosť požiadať daňový úrad o dobrovoľnú registráciu pre DPH tlačivom „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia.“

Ak aj nie ste zaregistrovaný pre DPH, neznamená to, že sa Vás DPH ako s.r.o. vôbec netýka. Najčastejším dôvodom sú zahraničné transakcie, pri ktorých ako neplatiteľ DPH nakupujete tovar, službu alebo poskytujete službu do inej krajiny Európskej únie. V takomto prípade ste povinný zaregistrovať sa pre DPH v zmysle §7. Alebo podľa §7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Vám vzniká povinnosť podávať daňové priznania alebo súhrnné výkazy k DPH. Jedná sa o špeciálny typ registrácie, pri ktorej podnikateľ nemá právo na odpočet DPH. To znamená, že nemá ani povinnosť odvádzať DPH z tuzemských platieb.

Ešte v tomto roku sa plánuje zaviesť nová povinnosť pre platiteľov DPH voči daňovému úradu, ktorá súvisí s bankovými účtami. Platitelia DPH budú povinní oznámiť daňovému úradu všetky vlastné účty, ktoré budú využívané na podnikateľskú činnosť. Súvisí to hlavne s ručením za DPH.

V prípade, že by ste potrebovali pomôcť s akoukoľvek vyššie uvedenou registráciou, neváhajte sa obrátiť na spoločnosť www.umbrella.help.

1 komentár

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here