Úvod Podnikanie Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS)?

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS)?

915
0

Register partnerov verejného sektora (RPVS) bol zriadený vo februári 2017 osobitným zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Má zvyšovať transparentnosť právnych vzťahov, do ktorých vstupuje verejný sektor. Má odkrývať vlastnícke a riadiace štruktúry fyzických a právnických osôb, ktoré obchodujú so štátom, samosprávou alebo inými verejnými inštitúciami.

RPVS je informačný systém verejnej správy, ktorý je vedený len v elektronickej forme. Obsahuje zákonom ustanovené údaje o partneroch verejného sektora, ich konečných užívateľoch výhod a o oprávnených osobách, ktoré vykonali samotný zápis do registra

Zákon o RPVS upravuje údaje zapisované do registra verejných partnerov. Postup pri ich zápise, výmaze alebo zmene už zapísaných údajov, tiež pri overovaní údajov zapisovaných do tohto registra a sankcie za porušenie povinností.

Správcom a prevádzkovateľom registra verejných partnerov je Ministerstvo spravodlivosti SR. Orgánom vykonávajúcim zápis/registráciu je Okresný súd Žilina.

Partnerom verejného sektora je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky alebo majetok od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora nad zákonom stanovú výšku (pri jednorazovom plnení prevyšujúcom 100 000,- EUR ročne alebo opakované plnenia vyššie ako 250 000,- EUR).

Konečným užívateľom výhod rozumieme každú fyzickú osobu, ktorá ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa, alebo združenie majetku.

Tiež každú fyzickú osobu, v ktorej prospech právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, alebo združenie majetku vykonáva svoju činnosť/obchod.

Oprávnená osoba podľa zákona o RPVS môže byť notár, právnik, audítor, daňový poradca, banka. Ktorí sa písomnou dohodou zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Musia mať miesto podnikania alebo sídlo na území SR.

Zápis do registra partnerov verejného sektora

Zápis do registra partnerov verejného sektora môže byť povinný, ale aj dobrovoľný.

Povinnosť vykonania zápisu do registra partnerov verejného sektora majú partneri verejného sektora. To sú všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú definované zákonom o registri partnerov verejného sektora okrem tých, ktorým bolo poskytnuté jednorazové plnenie prevyšujúce 100 000,- EUR alebo opakované plnenia vyššie ako 250 000,- EUR.

Zápis do registra partnerov verejného sektora musí  trvať minimálne po dobu existencie zmluvy. Čiže minimálne po dobu, počas ktorej partner verejného sektora nadobúda majetok, prijíma finančné prostriedky, práva k majetku alebo iné majetkové práva od štátu, samosprávy alebo iného verejného subjektu.

Dobrovoľne, po podaní žiadosti sa do registra partnerov verejného sektora môžu zapísať fyzické aj právnické osoby, ktoré nie sú partnermi verejného sektora. Môžu to byť napríklad spoločnosti, ktorých obchodný partner pre uzatvorenie zmluvy/obchodu vyžaduje tento zápis. Po zápise do registra partnerov verejného sektora majú tieto osoby povinnosti partnera verejného sektora.

Kto vykonáva zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Nie je možné, aby partner verejného sektora vykonal zápis do RPVS sám. V prípade takéhoto podania by ho registrujúci súd odmietol.

Podľa zákona musí podať návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora oprávnená osoba, ktorou je napríklad notár, právnik… . Tak isto to platí aj pri zmene alebo výmaze zapísaných údajov. 

Čiže partner verejného sektora si musí na zápis do registra partnerov verejného sektora zabezpečiť oprávnenú osobu. Uzavrieť s ňou dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba vykonáva všetky úkony súvisiace so zápisom, zmenou alebo výmazom zapísaných údajov v mene partnera verejného sektora, ktorý je povinný oprávnenej osoby poskytnúť súčinnosť.

Návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora, tak isto ako zápis zmien alebo výmaz zapísaných údajov sa podáva výlučne elektronicky do elektronickej schránky registrujúceho súdu prostredníctvom daného elektronického formulára a je bezplatný.

Návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora, tak isto ako aj prílohy, ktoré je k nemu potrebné pripojiť sa musia podať v elektronickej forme. Musia byť autorizované oprávnenou osobou. 

Zistenie a zapísanie konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba je povinná pri prvom zápise partnera verejného sektora zapísať do registra partnerov verejného sektora a následne pri tzv. verifikačných udalostiach overovať identitu konečného užívateľa výhod (napr. ku koncu roka – 31. decembra).

Identifikácia (zistenie) konečného užívateľa výhod sa preukazuje tzv. verifikačným dokumentom, ktorý musí byť prílohou k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V prípade, že je partnerom verejného sektora právnická osoba, oprávnená osoba je povinná okrem iného v tomto dokumente uviesť aj vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. To znamená, že oprávnená osoba má zo zákona povinnosť odkryť pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ktorý je právnickou osobou. Následne je povinná ju uviesť vo verifikačnom dokumente.

Oprávnená osoba, ktorá je zapísaná v registri a partner verejného sektora zodpovedajú za správnosť údajov zapísaných v registri. Za identifikáciu konečného užívateľa a overovanie konečného užívateľa.

Pokuta, výmaz z registra alebo diskvalifikácia zo zápisu RPVS. Takéto sú sankcie za porušenie ustanovení zákona o registri partnerov verejného sektora

Pokuta môže byť uložená: 

  • partnerovi verejného sektora 
  • konečnému užívateľovi výhod 
  • oprávnenej osobe
  • osobe, ktorá je štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora

Registrujúci súd môže uložiť pokutu v prípade, že v návrhu na zápis uvedie partner verejného sektora nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo o verejných funkcionároch. Pokuta je vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý získal.  V prípade, že tento hospodársky úspech nemožno zistiť je mu uložená pokuta od 10 000,- EUR do 1 000 000,- EUR.

Registrujúci súd vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora napríklad vtedy, ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod, ktoré sú zapísané v registri sú pravdivé a úplné. Súd vymaže partnera verejného sektora z registra a začne konanie o uložení pokuty po právoplatnosti rozhodnutia.

Diskvalifikácia zo zápisu do RPVS znamená, že od svojho výmazu nemôže byť partner verejného sektora počas 2 rokov zapísaný do RPVS. Napríklad, ak súd vykonal výmaz partnera verejného sektora z registra, pretože hodnoverne nepreukázal, že údaje o konečnom užívateľovi výhod sú pravdivé a úplné.

Na osoby dobrovoľne zapísané do RPVS sa ustanovenia o sankciách nevzťahujú. V tomto prípade sa riešia sankcie v rámci zmluvného vzťahu obchodných partnerov.

Dobre vedieť!

Údaje zapísané v registri partnerov verejného sektora sú zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Sú účinné voči všetkým osobám.

Orgány verejnej moci a iné inštitúcie si tieto údaje vedia z registra zistiť sami. 

O zápise partnera verejného sektora do RPVS sa nevydáva žiadne potvrdenie.

Návrh na zápis partnera verejného sektora do RPVS je bezplatný, no je potrebné rátať s výdavkami, ktoré sú spojené s jeho vykonaním pre oprávnenú osobu.

Potrebujete pomoc so zápisom do RPVS?

Požiadajte o cenovú ponuku a zapíšte svoju spoločnosť rýchlo, odborne, bez problémov a za férovú cenu prostredníctvom nášho portálu TU.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here