Úvod Podnikanie Minimálna mzda od 1.1.2020

Minimálna mzda od 1.1.2020

1573
0

Ako už býva zvykom, s novým kalendárnym rokom je určená aj nová výška minimálnej mzdy. Minimálna preto, lebo predstavuje najnižšiu možnú hranicu, ktorú musí zamestnávateľ vyplatiť svojim zamestnancom, ktorí u neho pracujú na plný pracovný úväzok. Zaujímavosťou sa stáva fakt, že podľa štatistík zhruba 4 % zamestnancov vykonávajú svoju pracovnú činnosť práve za minimálnu mzdu, ktorá pre rok 2020 nadobúda hodnotu 580 € a jej hodinová sadzba je vyčíslená na 3,33 €. Vláda Slovenskej republiky ustanovuje výšku minimálnej mzdy, ktorá sa týka prvého stupňa náročnosti práce, od ktorej sa následne odvíjajú ďalšie stupne a ich jednotlivé mesačné výšky. Treba si dať však pozor, pretože dohodári sú zaradení do prvého stupňa náročnosti práce a preto odmeňovanie podľa vyšších stupňov sa ich netýka.

Uveďme si príklad

Predavačka, ktorá má riadny pracovný pomer je zaradená do druhého stupňa náročnosti práce, čo znamená, že za vykonanú prácu ju zamestnávateľ odmení minimálne vo výške 1,2 – násobku minimálnej mzdy. Pokiaľ je však táto predavačka pracujúca na dohodu, je automaticky zaradená do prvého stupňa odmeňovania a zamestnávateľ jej vyplatí základnú tarifu minimálnej mzdy bez násobenia koeficientom.

Zaradenie zamestnanca

Pri určovaní, do akého stupňa náročnosti práce zaradujeme konkrétneho zamestnanca nám pomáha Príloha č. 1 Zákonníka práce. V nasledujúcej schéme uvádzame základnú charakteristiku spolu s príkladmi, ktoré sú pre jednotlivé stupne typické. Je potrebné povedať, že podrobný zoznam všetkých povolaní so zaradením do konkrétneho stupňa náročnosti práce neexistuje. Zaradenie preto plynie z plnej kompetencie samotného zamestnávateľa. Mal by predovšetkým vychádzať z troch hlavných faktorov, a to z pracovnej náplne zamestnanca, z náročnosti vykonávanej práce a zodpovednosti, ktorú bude mať za jej výkon, ale aj výsledky pracovnej činnosti. Na základe uvedeného rozlišujeme 6 stupňov náročnosti práce:

Schéma – Charakteristika stupňa náročnosti práce

 • práce, ktoré charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov,
 • balič, umývač riadu, dokladač tovaru
 • výkon ucelených obslužných alebo odborných rutinných prác podľa daných postupov, práce spojené s hmotnou zodpovednosťou, výkon jednoduchých remeselných prác, sanitárnych pracovných činností, administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených predpisov,
 • predavačka, upratovačka
 • výkon rôznorodých odborných alebo ucelených prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend,
 • samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác,
 • riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkovaných procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou,
 • vodič autobusu, majster, účtovník
 • samotné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodickcýh prác,
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí,
 • riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov,
 • zdravotná starostlivosť, vedúci prevádzky
 • výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou,
 • komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému,
 • riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov,
 • projektový manažér, manažér výroby
 • tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami,
 • riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť
 • riešiť zložité a konfliktné situácie spojené so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb,
 • genrálny riaditeľ

Prameň: Vlastné spracovanie na základe Prílohy 1 Zákonníka práce.

Podrobný dohľad nad správnosťou zaradenia do jednotlivých stupňov náročnosti vykonáva príslušný Inšpektorát práce. Jednou zo súčastí pracovnej zmluvy zamestnanca je definovanie pracovnej náplne alebo inak povedané popis pracovnej pozície, resp. činnosti. Samozrejmosťou by mal byť fakt, ktorý hovorí o zosúladení popisom práce v pracovnej zmluve s reálne podávaným výkonom zamestnanca. Inšpektor môže pri kontrole požiadať samotného zamestnanca alebo osobu zodpovednú za vedenie agendy o doplňujúce vysvetlenia a charakteristiky presného popisu pracovnej činnosti. Okrem zaradenia má inšpektor práce nárok skontrolovať aj správnosť vyplácania minimálnej mzdy zamestnancom. Treba si adekvátne a dôkladne zvážiť do akého stupňa náročnosti zamestnanca zaradíme, pretože v prípade zisteného nesúladu počas kontroly vykonanej inšpektorom, môže zamestnávateľ dostať pokutu, ktorá je vo výške maximálne 100 000 €.

Na záver v tabuľke 1 uvádzame prehľad o výške minimálnej mesačnej mzdy s hodinovou tarifou a koeficientami minimálnej mzdy podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce s 40 hodinovým týždenným pracovným časom.

Tabuľka 1 Prehľad minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce

Stupeň náročnosti práce Koeficient Minimálna mesačná mzda € Minimálna hodinová mzda €
1 1,0 580 3,3330
2 1,2 696 3,9996
3 1,4 812 4,6662
4 1,6 928 5,53328
5 1,8 1 044 5,9994
6 2,0 1 160 6,6660

Prameň: Spracované podľa podnikajte.sk.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here