Úvod Dane a účtovníctvo Príspevky pre zamestnávateľa počas pandémie Koronavísu

Príspevky pre zamestnávateľa počas pandémie Koronavísu

1492
0

Súčasná mimoriadna situácia ovplyvnila regulárny spôsob fungovania a zastrešovania pravidelných činností počas jednotlivých dní každého z nás. Výnimkou sa samozrejme nestávajú ani podniky, spoločnosti, SZČO, skrátka všetci, ktorí vystupujú v role zamestnávateľa a poskytujú prácu pre svojich zamestnancov. Počas posledných dní každodenne zachytávame zmeny, rady a odporúčania, ktorými sa máme riadiť a ktoré by nám mali pomôcť zvládnuť aktuálnu krízovú situáciu.

Za zamestnávateľa v súvislosti s poskytnutím príspevku sa pokladá každá právnická alebo fyzická osoba, ktorej sídlo je na území Slovenskej republiky, resp. sa miestom podnikania stáva miesto pobytu fyzickej osoby a súčasne má uzatvorený pracovnoprávny pomer s fyzickou osobou. Ďalej môže ísť o tzv. organizačnú zložku, v prípade zahraničnej právnickej alebo aj fyzickej osoby, ktorá disponuje právom podnikať na základe osobitého predpisu na území Slovenskej republiky alebo v poslednom prípade môže ísť o právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá sprostredkováva zamestnanie.

Právo požiadať o príspevok je určený pre zamestnávateľa, ktorý počas vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosťami s vydanými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR je zaradený na základe kategorizácie, do prvej alebo druhej skupiny zamestnávateľov.

Uveďme si príklad: Od vyhlásenia mimoriadneho stavu, čiže konkrétne ide o dátum 16. marec 2020, v súvislosťami s vydanými opatreniami dostal zamestnávateľ nariadenie, resp. povinnosť uzavrieť svoju prevádzku. Pokiaľ zamestnávateľ zamestnáva aspoň jedného zamestnanca, vzniká nárok na požiadanie príspevku v súvislosti s udržaním pracovných miest, podľa § 142 Zákonníka práce. Paragraf 142 hovorí, že „zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávala“ teda maximálnou čiastkou vo výške 80 % priemerného zárobku, čo súčasne činí sumu najviac 1 100 EUR.

V mesiaci marec vznikli nasledovné modelové príklady.

1.    skupina zamestnávateľov
Dostali nariadenie, resp. povinnosť prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť
a udržia pracovné pozície
Situácia od 16. marca– 31. marca
Zamestnanec Modelová situácia Uplatnenie príspevku
Helena Nová OČR – do konca mesiaca OČR nie je definovaná ako prekážka na strane zamestnávateľa, a preto nevzniká nárok na uplatnenie príspevku
Viktor Novotný 16. – 29.
čerpanie starej dovolenky29. a 30.
pán Novotný zostal doma, pretože zamestnávateľ nemal pre neho prácu= náhrada mzdy vo výške 100 % priemerného zárobku (100 EUR)
Uplatnenie 80 % priemerného zárobku

= 80 EUR

Hugo Prívetivý Pracoval z domu Práca z domu nie je definovaná ako prekážka na strane zamestnávateľa, a preto nevzniká nárok na uplatnenie príspevku
Alexandra Holubičková 16. – 20.
Náhradná práca23. – 31.
Pani Holubičková zostala doma, pretože zamestnávateľ nemal pre ňu prácu= náhrada mzdy vo výške 100 % priemerného zárobku (350 EUR)
Uplatnenie 80 % priemerného zárobku

= 280 EUR

Peter Priekopa 16. – 31.
pán Priekopa zostal doma, pretože zamestnávateľ nemal pre neho prácu= náhrada mzdy vo výške 100 % priemerného zárobku (600 EUR)
Uplatnenie 80 % priemerného zárobku

= 480 EUR


V súvislosti s vydaním nariadení prebieha aj v mesiaci apríl krízová situácia a zamestnávateľ je teda povinný nechať svoju prevádzku zatvorenú aj tento mesiac.
V jeho prevádzke vykonávajú pracovnú činnosť traja zamestnanci, s ktorými má uzatvorený pracovný pomer. Opäť si uvedieme modelové situácie:

1.    skupina zamestnávateľov
Dostali nariadenie, resp. povinnosť prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť
a udržia pracovné pozície
Situácia počas mesiaca APRÍL
Zamestnanec Modelová situácia Uplatnenie príspevku
Helena Nová OČR – celý mesiac OČR nie je definovaná ako prekážka na strane zamestnávateľa, a preto nevzniká nárok na uplatnenie príspevku
Viktor Novotný 01. – 19.
Čerpanie dovolenky20. – 30.
pán Novotný zostane doma, pretože zamestnávateľ nemá pre neho prácu= náhrada mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku (400 EUR)
Uplatnenie príspevku vo výške vyplatenej náhrady mzdy

= 400 EUR

Alexandra Holubičková 01. – 30.
Pani Holubičková zostáva doma, pretože zamestnávateľ nemá pre ňu prácu= náhrada mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku (1 200 EUR)
Uplatnenie príspevku vo výške vyplatenej náhrady mzdy

!POZOR

Pri sume náhrady 1 200 EUR bude príspevok vo výške 1 100 EUR


Uvedená kategorizácia sa nevzťahuje na subjekty verejnej správy, ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií v súlade s európskou metodikou ESA 2010.
Hovoríme napríklad o subjektoch ako Okresné a krajské súdy, Mestské kultúrne strediská, školy, obce a pod. (Celý zoznam je uvedený na internetovej stránke štatistického úradu Slovenskej republiky).

2. SKUPINA

Presuňme sa k druhej skupine zamestnávateľov, ktorí nariadenie, resp. povinnosť prerušiť alebo obmedziť prevádzkovú činnosť nedostali, ale ich tržby sa znížili najmenej o 20 %. V tomto prípade je ich najvyššia celkový výška príspevku maximálne 200 000 EUR/mesiac.

Výška príspevku vo vyjadrení na jedného zamestnanca sa odvíja od výšky vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, a to:

 • zaznamenaný pokles tržieb 20 % a viac = 90 EUR,
 • zaznamenaný pokles tržieb 40 % a viac = 150 EUR,
 • zaznamenaný pokles tržieb 60 % a viac = 210 EUR,
 • zaznamenaný pokles tržieb 80 % a viac = 270 EUR.

Opäť si uvedieme modelovú situáciu, v ktorej sa zaznamenalo zníženie tržieb o 45 %a traja zamestnanci zostali doma, kvôli prekážkam na strane zamestnávateľa.

2.    skupina zamestnávateľov
Nariadenie nedostali, ale vplyvnom aktuálnej situácie zaznamenali zníženie tržieb
najmenej o 20 %
a udržia pracovné pozície
Situácia od 16. marca– 31. marca
Zamestnanec Náhrada mzdy Uplatnenie príspevku
Helena Nová Vo výške 100 % priemerného zárobku
(140 EUR)
Vo výške vyplatenej náhrady,
max. 80 % priemerného zárobku(112 EUR)
Viktor Novotný Vo výške 100 % priemerného zárobku
(220 EUR)
Vo výške vyplatenej náhrady,
max. 80 % priemerného zárobku(176 EUR)
!POZOR Vplyvom zníženia tržieb o 45 %, výška príspevku predstavuje 150 EUR
Hugo Prívetivý Vo výške 100 % priemerného zárobku
(250 EUR)
Vo výške vyplatenej náhrady,
max. 80 % priemerného zárobku(200 EUR)
!POZOR Vplyvom zníženia tržieb o 45 %, výška príspevku predstavuje 150 EUR

V momentálne nachádzajúcom sa mesiaci apríl je suma pozmenená na nasledujúce čiastky:

 • zaznamenaný pokles tržieb 20 % a viac = 180 EUR,
 • zaznamenaný pokles tržieb 40 % a viac = 300 EUR,
 • zaznamenaný pokles tržieb 60 % a viac = 420 EUR,
 • zaznamenaný pokles tržieb 80 % a viac = 540 EUR.

Vplyvom stále trvajúcej krízovej situácie zamestnávateľ zaznamenal zníženie tržieb až o 90 % a štyria jeho zamestnanci boli nútení zostať doma počas celého mesiaca, resp. nejakej jeho časti, pretože zamestnávateľ nemal pre nich prácu, čo značí prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Náhrady mzdy boli preto zamestnancom vyplatené nasledovne:

2. skupina zamestnávateľov
Nariadenie nedostali, ale vplyvnom aktuálnej situácie zaznamenali zníženie tržieb
najmenej o 20 %
a udržia pracovné pozície
Situácia počas mesiaca APRÍL
Zamestnanec Prekážky v práci
(obodbie)
Náhrada mzdy Uplatnenie príspevku
Helena Nová 1 týždeň Vo výške 80 % priemerného zárobku
(200 EUR)
Vo výške vyplatenej náhrady mzdy
(200 EUR)
Viktor Novotný 2 týždne Vo výške 80 % priemerného zárobku
(450 EUR)
Vo výške vyplatenej náhrady mzdy
(450 EUR)
Hugo Prívetivý 4 týždne Vo výške 80 % priemerného zárobku
(700 EUR)
Vo výške vyplatenej náhrady mzdy
(700 EUR) !POZOR
Vplyvom zníženia tržieb o 90 %, výška príspevku predstavuje 540 EUR
Alexandra Holubičková 4 týždne Vo výške 80 % priemerného zárobku
(900 EUR)
Vo výške vyplatenej náhrady mzdy
(900 EUR) !POZOR
Vplyvom zníženia tržieb o 90%, výška príspevku predstavuje 540 EUR

SZČO

V súvislosti s poskytnutím príspevku v prípade SZČO, musia byť splnené kritéria, ktoré hovoria o splnení podmienky prevádzkovania živnosti v súlade so zákonom 455/1991 Zb. Alebo inými slovami ide o Živnostenský zákon. Prípadne, ak fyzická osoba vykonáva činnosť podľa osobitných predpisoch, ktorý sa týka daňových poradcov, notárov, advokátov, audítorov či vykonávania divadelnej, resp. hudobnej činnosti a v poslednej kategórii, ktorý hovorí o vykonávaní poľnohospodárskej výroby podľa zákona 105/1990 Zb.

V prípade, ak ide o SZČO !POZOR – okrem tých, ktorí majú zároveň uzatvorený pracovný pomer a ktoré počas vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosťami s vydanými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR:

Dostali nariadenie, resp. povinnosť prerušiť alebo obmedziť vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti Nariadenie nedostali, ale vplyvnom aktuálnej situácie zaznamenali zníženie tržieb najmenej o 20 %


SZČO, ktoré sú v roli zamestnávateľa a ktoré počas vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosťami s vydanými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR:

Dostali nariadenie, resp. povinnosť prerušiť alebo obmedziť vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti

a udržia pracovné pozície

Nariadenie nedostali, ale vplyvnom aktuálnej situácie zaznamenali zníženie tržieb najmenej o 20 %

a udržia pracovné pozície

Pri vyčíslení príspevku, ktorý má dostať SZČO je proces stanovovania výšky o niečo jednoduchší a vychádza odstupňovanej výšky podľa percentuálneho poklesu tržieb.
Inými slovami, ak SZČO zaznamenal v mesiaci marec 2020 pokles tržieb o 55 % v porovnaní s marcom minulého roka, na základe určenia výšky príspevku podľa nižie uvedenej tabuľky, má nárok na príspevok v celkovej výške 150 EUR.

Pri nasledujúcich mesiacoch je spôsob stanovenia výšky rovnaký, to znamená, ak SZČO zaznamenal pokles tržieb o 90 %, výška jeho príspevku dosahuje hodnotu 540 EUR.

Hodnota
Pokles tržieb 20 % a viac 40 % a viac 60 % a viac 80 % a viac
EUR
(MAREC)
90 150 210 270
EUR
(nasledujúce mesiace)
180 300 420 540

Podmienky k vyplateniu príspevku

Existujú 4 podmienky, ktoré zamestnávatelia, resp. SZČO musia splniť pre poskytnutie príspevku, a to:

 1. Vyplatenie zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku (výnimku tvorí mesiac marec a tí zamestnávatelia, ktorí už vyplatili zamestnancom náhradu mzdy vo výške 60 %).
 2. Záväzok zo strany zamestnávateľa, ktorý hovorí o tom, že minimálne dva mesiace po mesiaci, v ktorom žiada o príspevok neprepustí alebo nezruší iným spôsobom pracovný pomer so zamestnancom, na ktorého žiada príspevok.
 3. Vykázať údaj o stave zamestnancov ku koncu mesiaca (ku 31. 03. 2020).
 4. Preukázať, že ku skončeniu kalendárneho roka 2019 – konkrétne k dátumu 31. 12. 2019 sa nenachádzal v ťažkostiach.

Žiadateľom o príspevok môže byť iba ten právny subjekt, ktorý začal prevádzkovanie svojej činnosti najneskôr k 01. 02. 2020.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here