Úvod Podnikanie Minimálna mzda v roku 2024

Minimálna mzda v roku 2024

437
0

Od 1.1.2024 bola pre prvý stupeň náročnosti práce stanovená minimálna mzda vo výške 750€. V článku sa dočítate, ako sa mzda zvýši pre ďalšie stupne, koľko bude minimálna mzda na hodinu a koľko peňazí dostane zamestnanec v čistom.

Minimálna mesačná mzda od 1.1.2024

Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na sume minimálnej mzdy pre rok 2024 vo výške 750 €. Historicky druhýkrát sa tak dohodli na vyššej sume ako určuje zákonný automat. Na minimálnu mzdu sú naviazané aj niektoré príplatky za prácu v neštandardných časoch, ktoré sa zvyšujú automaticky spolu s minimálnou mzdou.

Minimálna mesačná mzda platí pre zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, pre prvý stupeň náročnosti práce. Zároveň je suma určená pre tých zamestnancov, ktorí pracujú 40 hodín týždenne. Pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov. Oproti roku 2023 sa jedná o zvýšenie o 50€, keďže sa zvýšila zo súčasných 700€ na 750€. Jedná sa tak o nárast 7,14 %.

Minimálna mesačná mzda na rok 2024 podľa stupňov náročnosti práce

Tak ako bolo vyššie uvedené, minimálna mzda je naviazaná na stupne podľa náročnosti práce. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi ponúknuť vždy minimálnu mzdu, tak aby prislúchala danému stupňu náročnosti práce.

Minimálne mzdové nároky upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) len pre zamestnancov na základe pracovnej zmluvy. V prípade osôb, ktoré nie sú zamestnané na trvalý pracovný pomer, ale vykonávajú prácu napr. „na dohodu“, sa zamestnávateľ riadi minimálnou mzdou pre prvý stupeň náročnosti práce. Spôsob, akým sa vypočítava minimálny mzdový nárok zamestnanca pre daný stupeň náročnosti práce je uvedený v § 120 ods. 4 Zákonníka práce.

Vzorec pre výpočet minimálnej mesačnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce od 1.1.2024:

(mesačná minimálna mzda v roku 2024 – mesačná minimálna mzda v roku 2020=580) + (mesačná minimálna mzda platná v roku 2020 x koeficient pre príslušný stupeň náročnosti práce)

Stupeň náročnosti práceKoeficient minimálnej mzdyMinimálna mesačná mzda v roku 2024 v EUR
11,0750
21,2866
31,4982
41,61098
51,81214
62,01330
Mesačná minimálna mzda podľa stupňov náročnosti v 2024

Minimálna mzda na hodinu od 1.1.2024

Každá odpracovaná hodina od 1.1.2024 bude ohodnotená na 4,310€. Minimálna hodinová mzda platí pre zamestnancov, ktorí odpracujú 40 hodín v týždni, ale aj pre osoby pracujúce na dohodu. Jedná sa o 1/174 z mesačnej minimálnej mzdy, ktorá je zaokrúhlená na tri desatinné miesta. Oproti roku 2023 sa jedná o nárast zo 4,023€ na 4,310€, teda o 0,0287€ na hodinu.

V prípade, že zamestnanec odpracuje menej ako 40 hodín týždenne, tak sa suma minimálnej mzdy za hodinu úmerne zvyšuje. Pracovný čas je upravený § 85 Zákonníka práce.

Doplatok k minimálnej mzde od 1.1.2024

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou.

V zákonníku práce sú upravené aj položky, ktoré sa za mzdu nepovažujú, ako napríklad náhrada mzdy, odstupné, odchodné, príspevok stravovanie, cestovné náklady, príspevky zo sociálneho fondu, daňový bonus a iné.

Do dosiahnutej mzdy pri výpočte doplatku sa nezahŕňa:

  1. Mzda za prácu nadčas
  2. Mzdové zvýhodnenia za prácu cez víkend a vo sviatok
  3. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
  4. Mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku
  5. Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Príplatky naviazané na výšku minimálnej mzdy od 1.1.2024

Od 1. júna 2023 bolo novelou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) schválené opätovné naviazanie mzdových príplatkov na výšku minimálnej mzdy. To znamená, že sa mzdové príplatky opäť určujú percentom minimálnej hodinovej mzdy. Táto metodika výpočtu nadväzuje na tú z konca roka 2020.

O príplatkoch sa dočítate viac v našom minulom článku.

Čistá minimálna mzda – dane a odvody zamestnanca pri minimálnej mzdy od 1.1.2024

Čistá mzda zamestnanca, ktorý je odmeňovaný minimálnou mzdou bude v roku 2024 vo výške 615,50€, a to s uplatnením mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane platnej za rok 2024 vo výške 470,54€, bez uplatnenia daňového bonusu na dieťa.

Oproti minulému roku sa jedná o navýšenie o 46,53€ za mesiac. Minimálna mzda v roku 2023 bola vo výške 568,97€.

V tabuľke je zobrazený prehľad odvodov zamestnávateľa za zamestnanca pri mesačnej minimálnej mzde v roku 2024 v porovnaní s rokom 2023.

20242023Rozdiel
Mesačná minimálna mzda (hrubá)
750,00

700,00
+50,00
Odvody do Sociálnej poisťovne (9,4 % z hrubej mzdy)70,5065,80
+ 4,70
Odvody do zdravotnej poisťovne (4 % z hrubej mzdy)30,0028,00+ 2,00
Preddavok na daň zo závislej činnosti34,0037,23– 3,23
Mesačná minimálna mzda (čistá)615,50568,97+ 46,53

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here