Úvod Podnikanie Ako funguje občianske združenie

Ako funguje občianske združenie

263
0
Zameranie občianskeho združenia môže byť rôzne, často ide o vzdelávanie, ochranu životného prostredia, umenie, šport či rôzne sociálne záležitosti.

Máte nápady ako zlepšiť svet a zvažujete na tieto účely založiť občianske združenie? Tak čítajte ďalej a dozviete sa všetko potrebné o založení a fungovaní občianskeho združenia.

Občianske združenie je právnickou osobou, ktorá sa podieľa najmä na rôznych verejnoprospešných či charitatívnych aktivitách. Zameranie občianskeho združenia môže byť rôzne, často ide o vzdelávanie, ochranu životného prostredia, zvierat, umenie, šport či rôzne sociálne záležitosti.

Občianske združenie sa môže venovať aj ochrane zvierat.

Keďže sa občianske združenie definuje ako právnická osoba, tak má právne postavenie a svoju právnu subjektivitu. Môže teda napríklad uzatvárať zmluvy, žiadať o granty, nakladať so svojím majetkom, prijímať dary a tiež vykonávať podnikateľskú činnosť. Zároveň môže byť občianske združenie v prípade porušenia zákonov sankcionované alebo žalované. Povinnosti a práva občianskeho združenia definuje zákon o združovaní občanov.

Dobre vedieť: Členom združenia sa môže stať aj ďalšia právnická osoba. 

Stanovy občianskeho združenia

Jednou z povinných položiek pri registrácii občianskeho združenia je vytvorenie stanov združenia. Vzor môžete nájsť aj na stránke Ministerstva vnútra SR. Stanovy občianskeho združenia musia obsahovať:

názov združenia – nesmie sa zhodovať s menom inej právnickej osoby
✔ sídlo združenia – adresa, ku ktorej máte reálny dosah, nie je nutné preukázať k adrese právny vzťah
cieľ činnosti – musia sa na ňom dohodnúť zakladatelia združenia, často je opísaný aj prostredníctvom činností, ktoré chce združenie vykonávať
✔ orgány združenia – nie sú vymedzené zákonom. Je potrebné tu zahrnúť aj spôsob, ako sa budú ustanovovať. Taktiež je potrebné určiť funkcionárov, ktorí budú oprávnení konať v mene občianskeho združenia.
ustanovenia o organizačných jednotkách – ak ich chcete zriadiť. Ide totiž o samostatné subjekty, ktoré si združenie môže, ale nemusí zriadiť.
zásady hospodárenia – vymedzenie okruhu príjmov a výdavkov, spôsob ich získavania a použitia
práva a povinnosti členov – výhradne tieto stanovy určujú práva a povinností členov. 

Jednou z povinných položiek pri registrácii občianskeho združenia je vytvorenie stanov združenia.

Registrácia občianskeho združenia

Vzniku občianskeho združenia predchádza registrácia do registra mimovládnych neziskových organizácií. Návrh na jeho registráciu je potrebné podať Ministerstvu vnútra SR. Návrh podáva tzv. prípravný výbor, ktorý tvoria minimálne traja občania, pričom najmenej jeden z nich musí mať viac ako 18 rokov. 

Po podaní správne vyplneného a podpísaného návrhu a zaplatení správneho poplatku, vykoná ministerstvo do 15 dní registráciu. Ak je všetko v poriadku, do tejto lehoty pošle určenému splnomocnencovi jedno vyhotovenie stanov vášho občianskeho združenia, na ktorom bude vyznačený dátum registrácie. Po registrácii dostane občianske združenie aj identifikačné číslo (IČO).

Dobre vedieť: Ak občianske združenie spĺňa všetky zákonné povinnosti, ministerstvo ho musí zaregistrovať.

Môže občianske združenie podnikať?

Medzi príjmy občianskeho združenia obvykle patria tzv. 2 % z dane od rôznych fyzických či právnických osôb, peňažné i nepeňažné dary a tiež finančná podpora od rôznych sponzorov. Financie môže združenie získavať aj prostredníctvom príspevkov od svojich členov, štátu, obce či z európskych dotácií.

Dobre vedieť: Tieto príspevky je dobré uviesť ako zdroj príjmu aj v stanovách združenia, pretože vtedy nepodliehajú dani z príjmu.

Tieto zdroje však často nestačia na financovanie hlavnej činnosti občianskeho združenia, a tak začne vykonávať podnikateľskú činnosť. Takže hoci občianske združenie nie je založené primárne za účelom dosahovania zisku, môže za istých okolností podnikať.

Prečítajte si ešte: Povinnosti po založení živnosti: Na toto určite nezabudnite

Základom je, aby občianske združenie malo vo svojich stanovách upravenú podnikateľskú činnosť a zároveň malo príslušné oprávnenie, napr. živnosť.

Podnikanie občianskeho združenia by malo mať len podporný charakter a zisk z neho je možné využiť výhradne na chod a rozvoj činnosti združenia

Mnohí podnikatelia používajú práve občianske združenie na daňovú optimalizáciu. S tým vám dokáže pomôcť práve váš daňový poradca.

Zrušenia a zánik občianskeho združenia

Občianske združenie je možné zrušiť viacerými spôsobmi:

zlúčenie s iným združením alebo dobrovoľné rozpustenie
právoplatné rozhodnutie ministerstva o rozpustení združenia
právoplatné rozhodnutie súdu
vyhlásenie konkurzu

Zrušenie a zánik občianskeho združenia nie je to isté. Zánik občianskeho združenia definuje až deň, kedy bolo združenie vymazané z registra mimovládnych neziskových organizácií.

Foto: unsplash.com, pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here