Úvod Podnikanie Povinnosť nahlásenia bankového účtu finančnej správe

Povinnosť nahlásenia bankového účtu finančnej správe

1003
0

V roku 2020 MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) oznámilo, že pri registrácii nového daňového subjektu už nie ste povinní oznamovať bankové účty finančnej správe. Tento rok však túto povinnosť ministerstvo opäť zaviedlo. Nižšie v článku nájdete bližšie informácie koho sa bude povinnosť oznámenia týkať a čo z neho bude vlastne vyplývať.

Novela zákona o oznámení účtoch používaných na podnikanie  vstúpila do platnosti dňa 15.11.2021.

Koho sa táto povinnosť týka?

Oznámiť daňovému úradu účty používané na podnikanie má povinnosť len právnická osoba, ktorá je platcom DPH. Ostatných podnikateľov sa táto povinnosť týkať nebude.

Pokiaľ ste už zaregistrovaný k DPH, a zriaďovali ste si nový bankový účet, musíte oznámiť finančnej správe toto číslo účtu bezodkladne ku dňu jeho zriadenia.

Ak máte ešte len v pláne riešiť registráciu k DPH, ste povinný oznámiť všetky čísla bankových účtov využívaných na podnikanie ku dňu registrácie platiteľa DPH.

Taktiež platí, že akonáhle dôjde ku akýmkoľvek zmenám, čo sa bankového účtu týka, ste povinný túto zmenu bezodkladne oznámiť daňovému úradu. Môže ísť napríklad aj o zrušenie bankového účtu.

Zoznam bankových účtov všetkých platiteľov DPH bude verejne dostupný

V novele zákona sa tiež uvádza to, ako bude s číslami účtov naložené po ich oznámení. Finančná správa na svojej webovej stránke zverejní všetky čísla účtov platiteľov DPH. V zozname sa bude tiež nachádzať OÚD (osobný účet daňovníka), ktorý má každý daňový subjekt pridelený daňovým úradom. Tento osobný účet daňovníka (OÚD) využívajú subjekty na uhrádzanie daní.

Zoznamy bankových účtov budú samozrejme pravidelne aktualizované. Význam zverejnenia zoznamu je v novele vysvetlený a je spájaný v súvislosti s ručením za DPH odberateľom. Finančná správa si od tohto kroku sľubuje menej daňových únikov spojenými s nezaplatenou DPH.

Úplne prvý zoznam bankových účtov by mal byť zverejnený ku dňu 1.1.2022.

Čo znamená ručenie za DPH?

Na Slovenku existuje inštitút, na základe ktorého podnikateľ (platiteľ DPH), ktorý je v pozícií odberateľa,  ručí za odvádzanú DPH z dodania tovaru alebo služieb jeho dodávateľom. Inštitút ručenia je dôležitý hlavne preto, ak dodávateľ finančnej správe neuhradil DPH a odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel, že dodávateľ DPH z dodaného tovaru alebo služby neuhradí.

Odberateľ bude tiež povinný ručiť za odvedenie DPH dodávateľom v prípade, ak zaplatí za dodané tovary alebo služby na iný bankový účet, ako bude uvedený vo verejnom  zozname bankových účtov.

Taktiež vyššie uvedené bude platiť aj vtedy, ak odberateľ zaplatí dodávateľovi, síce na bankový účet, ktorý je uvedený v zozname, ale nepôjde o bankový účet dodávateľa.

Ručeniu za DPH sa v tomto článku venujeme hlavne pre to, že jeho hlavným cieľom je aby odberatelia (platcovia DPH) uhrádzali faktúry len na tie bankové účty, ktoré boli oznámené finančnej správe.

Ako sa vyhnúť ručeniu za DPH?

Jediným spôsobom ako sa vyhnúť ručeniu za DPH je, že odberateľ uhradí faktúru dodávateľovi bez DPH. DPH uhradí následne samostatne priamo na účet daňového úradu. Stane sa teda to, že dodávateľovi príde na účet úhrada za tovar alebo službu a finančnej správe príde na účet DPH. Dodávateľ tým pádom už nemusí uhrádzať DPH.

DPH uhradí odberateľ namiesto dodávateľa a to znamená, že nemusí ručiť za DPH. Pokiaľ bude dodržaný tento postup, považuje sa to za splnenú povinnosť odvedenia DPH zo strany dodávateľa.

Čo ak dodávateľ odvedie DPH a odberateľ zároveň uhradí DPH priamo daňovému úradu?

V prípade, že dodávateľ zaplatí DPH daňovému úradu, ktorú už odberateľ medzi časom uhradil, vznikne mu na účte daňový preplatok. Následne môže odberateľ požiadať daňový úrad o vrátenie preplatku. Odberateľ ale nebude mať možnosť žiadať o preúčtovanie daňového preplatku dodávateľa, nakoľko by mu aj tak musel túto DPH zaplatiť v plnej sume za dodané tovary a služby.

Vrátka DPH len na zaregistrovaný bankový účet

Oznámenie čísla bankového účtu používaného na podnikanie má aj iný význam. Ak platiteľovi DPH vznikne nárok na vrátenie odpočtu DPH (poprípade iný preplatok), finančná správa ho vyplatí len na zaregistrovaný účet. V prípade, že si daňový subjekt nesplní povinnosť oznámenia bankového účtu, daňový úrad mu odpočet nevráti. Teda až do tej doby, kým neoznámi daňovému úradu číslo bankového účtu. Po splnení oznamovacej povinnosti mu daňový úrad vyplatí odpočet do 10-tich dní.

Kedy sa zavádza novela zákona do praxe?

Platnosť novely zákona je od 15. novembra 2021. To znamená, že od tohto dátumu musia všetci platitelia DPH oznámiť daňovému úradu čísla všetkých bankových účtov, ktoré sú používané na podnikanie. Túto povinnosť si musia platitelia DPH splniť najneskôr do 30. Novembra 2021 prostredníctvom elektronického formulára na stránke Finančnej správy SR https://www.financnasprava.sk/.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here