Úvod Dane a účtovníctvo Výpomoc rodinného príslušníka

Výpomoc rodinného príslušníka

2500
1

Pokiaľ vlastníte firmu a prizvete si na pomoc niektorého z vašich rodinných príslušníkov zákon č. 82/2005 Z. z. umožňuje realizovať pracovnú činnosť bez akejkoľvek pracovnej zmluvy, resp. dohody o vykonaní práci, pracovnej činnosti či brigádnickej práci študenta. Obsahom tohto zákona je nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie, vrátane jej vykonávania a výšky sankcií za jej porušenie.

S príchodom nového roka sa sa však v zákone 82/2005 Z. Z. rozširuje výnimka ohľadom nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na spoločnosť s r.o., ktorá má jedného spoločníka. Do konca roka 2019 sa táto výnimka vzťahovala iba na živnostníkov.

OBDOBIE DO 31. 12. 2019

Právna úprava zákona 82/2005 Z. Z. sprístupňuje možnosť zamestnávania – v rámci výpomoci rodinného príslušníka – aj keď medzi účastníkmi pracovnoprávnych vzťahov nie je uzatvorený žiadny typ pracovnej zmluvy, resp. dohody. Do konca decembra 2019 platí nerozšírená výnimka, a teda – zamestnávateľ je považovaný za fyzickú osobu, čiže živnostníka.

Pod pojmom „rodinní príslušníci“ si musíme v tomto prípade predstaviť rodinných príslušníkov, ktorí sú v v tzv. priamom rode. Môže ísť napríklad o súrodenca alebo manžela, resp. manželku fyzickej osoby, teda živnostníka, pričom musí byť splnená minimálne jedna z uvedených podmienok:

  • dôchodková poistenosť,
  • poberateľ dôchodku podľa osobitných predpisov alebo
  • ak ide o žiaka, či študenta, ktorý nedovŕšil 26 rokov života.

OBDOBIE PO 01. 01. 2020

Výnimka vzťahujúca sa na živnostníkov zostala nezmenená, ale pridáva sa k nej aj rozšírenie na právnickú osobu. Konkrétne ide o spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má maximálne jedného spoločníka (fyzickú osobu). Pričom sa neprikladá dôraz koľko zamestnancov pracuje v spoločnosti s r. o.

Rozšírenie vyššie uvedenej výnimky v zákone tak poskytuje podnikateľom objektívnejší prístup takým spôsobom, ktorý zaručuje nezvýhodnenie fyzických osôb pri posudzovaní výberu formy podnikania. Správa k novele zákona hovorí: „Spoločnosť s r. o. s jediným spoločníkom predstavuje de facto fyzickú osobu – podnikateľa, na ktorú sa už v súčasnosti vzťahuje výnimka z nelegálneho zamestnávania, a to bez ohľadu na počet jeho zamestnancov. Uvedený návrh tak spĺňa zásadu rovnakého zaobchádzania a požiadavku ústavnej konformity.“

Inými slovami povedané, tie fyzické osoby, ktoré si ako právnu formu podnikania zvolili spoločnosť, boli doposiaľ znevýhodňované v porovnaní s fyzickými osobami, ktoré svoju podnikateľskú činnosť vykonávajú na živnosť.

Čo sa týka podmienok, ktoré musia byť splnené – zostávajú v tomto prípade nezmenené. Musí ísť teda o rodinného príslušníka, ktorý je v v tzv. priamom rode, čiže môže ísť o súrodenca alebo manžela, resp. manželku spoločníka, ak ide o právnickú osobu a zároveň je dôchodkovo poistený alebo poberateľom dôchodku a v poslednom prípade ak ide o žiaka, či študenta, ktorý nedovŕšil 26 rokov života.

PODĽA ZÁKONA …

Nelegálna práca je teda definovaná podľa § 2 ods. 1 ako súvislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba, ktorá:

  • je v momentálnom období štátnym príslušníkom inej (tretej) krajiny a zároveň nie sú splnené podmienky, ktoré povoľujú jej zamestnávania na základe osobitého predpisu alebo
  • medzi účastníkmi pracovného pomeru nie je podpísaný pracovnoprávny vzťah.

Kdežto pod nelegálnym zamestnávaním môžeme rozumieť podľa § 2 ods. 2 zamestnávanie, ktoré vykonáva fyzická osoba, ktorá využíva závislú prácu fyzickej osoby, s ktorou buď nemá uzatvorený pracovnoprávny vzťah, alebo tento pomer uzatvorený má, no napriek tomu  zamestnávateľ nesplnil podmienku prihlásiť  zamestnanca do príslušnej Zdravotnej a Sociálnej poisťovne v stanovenej lehote. V poslednom prípade hovoríme o nelegálnom zamestnávaní, ak zamestnávateľ zamestnáva štátneho príslušníka inej, resp. tretej krajiny a podľa osobitého predpisu podmienky pre jeho zamestnávanie nie sú splnené.

Na území Slovenskej republiky ako aj v iných krajinách platí zákaz poskytovania nelegálnej práce a taktiež nelegálne zamestnávať. Porušenie zákona sa trestá sankciou, ktorú udeľuje Inšpektorát práce, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška sankcie za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania je určená v maximálnej výške 331 EUR.

 

1 komentár

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here