Úvod Podnikanie 22 najčastejších otázok a odpovedí o živnosti (SZČO)

22 najčastejších otázok a odpovedí o živnosti (SZČO)

838
0

Podnikanie formou živnosti sa stáva čoraz viac populárnejšou. Avšak takmer každý začínajúci podnikateľ si kladie otázku, či sa oplatí podnikať formou s.r.o. alebo či je výhodnejšie založiť si živnosť. V tomto článku si odpovieme na 22 najčastejších otázok ohľadom živnosti.

1. Základná otázka: živnosť alebo s.r.o. ?

Medzi najobľúbenejšie formy podnikania menších podnikateľov patria spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej s.r.o.)  a živnosti. Pri živnosti hovoríme o podnikaní jednotlivca – o fyzickej osobe, pričom pri spoločnosti s ručením obmedzeným hovoríme o podnikaní osoby právnickej. Vo všeobecnosti je živnosť určená pre podnikanie jednej osoby, takže ak chcete podnikať s inou osobou alebo investorom, s.r.o. je určite lepšou voľbou. Založenie živnosti je spojené s minimálnymi nákladmi a trvá zvyčajne len niekoľko dní , zatiaľ čo založenie s.r.o. trvá o niečo dlhšie.

Ak uvažujete o podnikaní formou  živnosti, prečítajte si, čo všetko je spojené s jej založením, aké administratívne a účtovnícke úkony vás čakajú a aké sú jej výhody a nevýhody.

2. Chcem začať podnikať ako fyzická osoba, potrebujem si založiť živnosť?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ chce fyzická alebo právnická osoba začať podnikať, je potrebné získať určité oprávnenie. Takýchto oprávnení existuje viacero – podnikať je možné napríklad na základe lekárskej licencie, zápisu do registra finančných agentov, zápisu do zoznamu advokátov alebo na základe živnosti. Práve podnikanie na základe živnostenského oprávnenia patrí medzi najčastejší spôsob podnikania na Slovensku, a to aj z dôvodu, že zahŕňa najväčší počet druhov podnikania. Vo všeobecnosti však platí, že pokiaľ nie sú uvedené špecifické podmienky a požiadavky viazané na podnikateľskú činnosť, tak je potrebné získať živnostenské oprávnenie.

3. Činnosť vykonávam len príležitostne. Potrebujem si založiť živnosť?

Pojem živnosť upravuje § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Živnosťou sa rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom. Keďže hovoríme o sústavnej činnosti, za podnikateľskú činnosť nemôžeme pokladať napríklad príležitostnú výrobu a predaj nejakého tovaru. Vtedy nehovoríme o podnikaní, a preto nie je potrebné mať založenú živnosť. Občas však môže byť nejasné, či sa jedná o činnosť sústavnú alebo občasnú, preto je vždy potrebné prihliadať na charakter práce, jej rozsah a pravidelnosť vykonávania.

4. Chcem si založiť živnosť. Čo musím splniť ?

V rámci živnosti rozlišujeme tri typy, pričom pre každú z nich platia iné podmienky:

Voľné živnosti – na ich prevádzkovanie nie je potrebná žiadna odborná spôsobilosť, je však potrebné splniť tri všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, ktoré sa vzťahujú na všetky druhy živností:

 • dosiahnutie veku 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť

Remeselné živnosti – pri tomto type živnosti je okrem všeobecných podmienok nutné splniť preukázanie odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore (napr. výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii, … )

Viazané živnosti – na prevádzkovanie takejto živnosti je  potrebné splniť všeobecné podmienky a preukázať odbornú spôsobilosť upravenú osobitnými predpismi.

5. Ponúka štát podporu pre začínajúcich živnostníkov?

Podporu pre začínajúcich živnostníkov na to aby svoje podnikanie rozbehli sa mení – menia sa buď podmienky, typ pomoci a výška príspevkov. Vo všeobecnosti je však možné žiadať o rôzne typy pomoci a príspevky napríklad z úradu práce alebo sociálnych vecí a rodiny. Musíte však byť evidovaný na úrade práce. V posledných rokoch je rozšírená aj pomoc od agentúry Slovak Business Agency (SBA), ktorá vám vie so začatím podnikania pomôcť vo forme poradenstva, workshopov, ale aj vo forme finančnej pomoci. Podporené sú najmä inovatívne a originálne nápady.

6. Aká je výška minimálneho vkladu pri zakladaní živnosti?

Na to aby ste mohli začať podnikať na základe živnostenského oprávnenia nie je stanovený žiadny minimálny vklad. Ako fyzická osoba môžete začať podnikať aj bez počiatočného kapitálu.

7. Ako sa živnosť zakladá?

Založenie živnosti je pomerne jednoduchá a lacná záležitosť. Môžete si ju založiť na živnostenskom úrade, pričom na získanie živnosti je potrebné podať ohlásenie živnosti – to možno vykonať osobne alebo elektronicky prostredníctvom stánky www.slovensko.sk

So založením živnosti sa však viažu dve podstatné náležitosti, a to výber mena, pod ktorým bude podnikateľ činnosť vykonávať a výber predmetov podnikania. A až po preverení, či živnostník spĺňa všetky podmienky, sa prechádza na založenie živnosti.

8. Je možné živnosť pozastaviť alebo ju úplne zrušiť?

Pokiaľ by ste chceli živnosť zrušiť alebo ju prípadne pozastaviť, je potrebné to oznámiť živnostenskému úradu (okresnému úradu). Pri pozastavení živnosti nie je potrebné udávať dôvod pozastavenia, len je potrebné uviesť dobu, na ktorú sa podnikateľská činnosť pozastavuje.

Živnostenské oprávnenie môže byť kedykoľvek počas roka zrušené. Živnostenské oprávnenie zaniká dňom nasledujúcim po doručení oznámenia o zániku živnostenského oprávnenia živnostenskému úradu alebo v neskoršom termíne, ktorý bude uvedený v oznámení.

9. Kedy vzniká povinnosť platiť si zdravotné poistenie?

Živnostníkovi vzniká povinnosť platiť si preddavky na zdravotné poistenie hneď po založení živnosti. V roku 2023 je výška preddavkov zo zdravotnej poisťovne minimálne 84,77 €. Výška preddavkov sa však môže líšiť na základe toho, či je živnosť vykonávaná popri zamestnaní alebo samostatne. Ak je živnosť vykonávaná popri zamestnaní, tak si živnostník môže určiť vlastnú výšku preddavkov. Ak sa však živnostník venuje len živnosti, tak je určená ich minimálna výška. Za základe daňového priznania a ročného zúčtovania zdravotného poistenia sa vypočíta rozdiel, ktorý má formu doplatku alebo nedoplatku.

10. Od kedy je živnostník povinný platiť si odvody do Sociálnej poisťovne?

Na rozdiel od zdravotných odvodov, nie je povinné platiť odvody do sociálnej poisťovne hneď po založení živnosti. Noví živnostníci sú v prvom roku podnikania od týchto odvodov oslobodení. To, či bude živnostník povinný platiť aj sociálne odvody v ďalšom období sa posudzuje podľa daňového priznania. SZČO (vrátane živnostníkov), ktorí v roku 2022 zarobili sumu nad 7 266 € musia od 1. júla 2023 začať platiť odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 200,72 €. Sociálna poisťovňa živnostníka sama upozorní na povinnosť platiť odvody.

11. Aké riziká a ručenie vznikajú pri živnosti?

Živnostník pri podnikaní formou živnosti ručí neobmedzene – celým svojím obchodným aj osobným majetkom. Dokonca ručí aj tým majetkom, ktorý majú manželia v bezpodielovom vlastníctve. V porovnaní s s.r.o. patrí neobmedzené ručenie za záväzky medzi značné nevýhody.

12. Kedy si môže živnostník vyplatiť zisk ?

Živnostník si môže vyplatiť zarobené finančné prostriedky z podnikateľského bankového účtu kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka. S týmito peniazmi môže živnostník narábať neobmedzene a  môže ich použiť aj na súkromné účely. Nie je tým ovplyvnené ani prípadné zdaňovanie zisku po podaní daňového priznania.

13. Zaobíde sa živnostník aj bez vytvorenia bankového účtu ?

Neexistuje žiadny zákon alebo predpis, ktorý by živnostníkovi prikazoval mať zriadený bankový účet.  Avšak ak by využíval svoj osobný účet aj na podnikateľské účely, porušoval by tým pravidlá banky. Navyše sa tým živnostník sám a dobrovoľne oberá o rôzne výhody, ktoré banky častokrát ponúkajú vo forme zvýhodneného lízingu alebo bezplatného účtu.  Vo všeobecnosti je odporúčané, aby mal živnostník oddelené financie z podnikania oddelené od tých súkromných.

14.Aké povinnosti  živnostníka čakajú v oblasti účtovníctva a administratívy?

 Administratívna záťaž je v prípade živnosti oveľa menšia ako pri s.r.o. . V podstate musí živnostník viesť evidenciu svojich príjmov z podnikania a vynaložených výdavkov, a to v rôznych formách. Môže viesť podvojné účtovníctvo alebo jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo často využívanú možnosť uplatňovania paušálnych výdajov. Je dôležité vedieť, že príjmy z podnikania a výdaje  živnostníka nie sú verejne dostupné údaje.

15. Budem si musieť každoročne podávať daňové priznanie?

To či je živnostník povinný podávať daňové priznanie záleží od výšky jeho príjmu a najmä od toho, či vykázal základ dane alebo daňovú stratu. Ak fyzická osoba nedosiahla za kalendárny rok zdaniteľné príjmy presahujúce 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane za daňovníka a zároveň nedosiahla dňovú stratu, tak nemusí daňové priznanie podávať. Nielen príjmy zo živnosti, ale aj príjmy zo zamestnania alebo prenájmu sa započítavajú do sumy príjmov ako zdaniteľné príjmy.

16. Aká je aktuálna sadzba dane pre živnostníkov?

Pre živnostníkov sa sadzba dane určuje podľa výšky príjmov.

 • 15 % – keď príjmy (výnosy) z podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti za zdaňovacie obdobie nepresahujú sumu 49 790 €.
 • 19 % – ak výnosy presahujú sumu 49 790 €, táto sadzba dane sa uplatní len z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne v roku 2023 sumu  41 445,46 € .
 • 25 % – ak výnosy presahujú sumu 49 790 €, pričom táto sadzba dane sa uplatní len z tej časti základu dane, ktorá presiahne v roku 2023 sumu  41 445,46 €.

17. Akým spôsobom prebieha komunikácia s daňovým úradom?

Všetky fyzické osoby, ktoré sú registrované pre daň z príjmov (živnostníci, finanční poradcovia, … ) sú povinní s daňovým úradom komunikovať elektronicky.

18.Som ako živnostník povinný používať e-kasu?

Každý podnikateľ, a teda aj živnostník, je povinný používať pokladnicu e-kasa klient len vtedy, ak predáva tovary alebo poskytuje služby, ktoré účtuje v hotovosti alebo aj bezhotovostnými platobnými prostriedkami (platobná karta, stravné lístky, … ). Napríklad online registračná pokladnica alebo virtuálna registračná pokladnica sa používajú na evidenciu tržieb. V prípade, že živnostník neprijíma žiadne tržby v hotovosti a platby prijíma prostredníctvom prevodu na účet, tak e-kasu používať nemusí.

19.Kedy pre živnostníka vzniká povinnosť platiť DPH?

Pokiaľ začínate podnikať, tak sa nemusíte registrovať za platiteľa DPH. Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH vzniká až vtedy, pokiaľ podnikateľ dosiahne obrat 49 700 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Avšak živnostník sa môže stať platiteľom aj dobrovoľne. V takom prípade je potrebné o registráciu požiadať daňový úrad. Viac sa dočítate v článku xy.

20. Aké povinnosti čakajú živnostníka, ak zamestnáva zamestnancov?

Pokiaľ chce živnostník zamestnávať zamestnancov, musí si dávať pozor na množstvo rôznych predpisov. Na čo si treba dávať pozor pri nástupe nového zamestnanca? Už pri hľadaní zamestnancov musí rešpektovať predpisy upravujúce ochranu osobných údajov či zákaz diskriminácie. Okrem vyhotovenia pracovnej zmluvy čakajú živnostníka aj registračné povinnosti. Najprv sa bude musieť registrovať ako zamestnávateľ v Sociálnej poisťovni, v zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade. V Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni bude musieť byť prihlásený a evidovaný každý zamastenec. Ďalšou povinnosťou je podávanie mesačných výkazov po výplate mzdy daňovému úradu, Sociálnej a zdravotnej poisťovni. Netreba zabúdať ani na predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci.

21. Aké sú výhody živnosti?

 • Rýchly, lacný, jednoduchý proces založenia živnosti
 • Jednoduchá administratíva
 • Možnosť uplatnenia daňových výhod a paušálnych ch výdavkov pre fyzické osoby
 • Možnosť výberu zisku z podnikania
 • Verejne neprestupné údaje
 • Možnosť pozastavenia živnosti

22.Aké sú nevýhody živnosti?

 • Neobmedzené ručenie
 • Menšia stabilita príjmov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here