Úvod Financie Ako bude zaplatená práca cez víkend, v noci a vo sviatok v...

Ako bude zaplatená práca cez víkend, v noci a vo sviatok v roku 2024

550
0

V roku 2024 sa príplatky za prácu cez víkend, za prácu v noci, za sťažený výkon práce aj za pracovnú pohotovosť po dvoch rokoch opäť naviazali na výšku minimálnej mzdy. Čo to znamená pre zamestnancov a aké príplatky dostaneme v roku 2024?

Príplatky za prácu od 1.1.2024

Od 1. júna 2023 bolo novelou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) schválené opätovné naviazanie mzdových príplatkov na výšku minimálnej mzdy. To znamená, že sa mzdové príplatky opäť určujú percentom minimálnej hodinovej mzdy. Táto metodika výpočtu nadväzuje na tú z konca roka 2020.

Suma minimálnej hodinovej mzdy sa podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“) vyčísli ako 1/174 zo sumy minimálnej mzdy (vypočítaná suma sa zaokrúhli na tri desatinné čísla):

minimálna hodinová mzda (MHM) = minimálna mzda x 1/174

Počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR dňa 21.augusta 2023 sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodli, že výška minimálnej mzdy bude v roku 2024 predstavovať sumu 750€.

Vzorec pre výpočet minimálnej mzdy:  MHM = 750 € x 1/174 = 4,310 €

Minimálna hodinová mzda sa určuje na základe stupňa náročnosti práce a dohodnutého hodinového týždenného pracovného času zamestnanca. Pre lepšie pochopenie, minimálna hodinová mzda, ktorá je vo výške 4,310€, je stanovená pre prvý stupeň náročnosti práce a 40-hodinový týždenný pracovný čas.

Okrem dohodnutej mzdy, má podľa Zákonníka práce nárok na tvz. mzdové zvýhodnenie / mzdový príplatok každý zamestnanec, ktorý odpracuje pracovnú zmenu v noci, cez víkend alebo počas sviatkov. Príplatky sa týkajú aj tých zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú pohotovosť na pracovisku aj mimo neho. V tomto článku si rozoberieme:

 • príplatky za prácu nadčas
 • príplatky za prácu cez víkend 
 • príplatky za nočnú prácu 
 • príplatky za prácu vo sviatok
 • náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a mimo pracoviska
 • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Príplatok za prácu nadčas v roku 2024

Podľa zákonníka práce (§ 121) patrí zamestnancovi za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdový príplatok najmenej vo výške 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi vykonávajúcemu rizikové práce patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

Vyplatenie mzdového príplatku nie je jediný spôsob, ako ohodnotiť prácu nadčas. Zamestnávateľ môže zamestnancovi ponúknuť čerpanie náhradného voľna v dohodnutom termíne. V takomto prípade sa hodina práce nadčas rovná hodine čerpaného voľna. Ak nie je dohodnutý presný termín čerpania náhradného voľna, ktoré nebolo poskytnuté najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom prácu vykonal, musí mu zamestnávateľ vyplatiť mzdový príplatok.

Mzdový príplatok alebo náhradné voľno nebudú zamestnancovi poskytnuté v takom prípade, ak zamestnávateľ v pracovnej alebo kolektívnej zmluve už prípadnú prácu nadčas započítal. Najviac však 150 hodín v kalendárnom roku. Ďalej sa práca nadčas netýka dohodárov, pretože im ju nie je možné nariadiť.

Príplatok za prácu v sobotu v roku 2024

Za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi podľa Zákonníka práce (§ 122a) okrem dosiahnutej mzdy aj mzdový príplatok najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách.

Pokiaľ sa jedná o pravidelné vykonávanie práce v sobotu vzhľadom na charakter práce, môže zamestnávateľ upraviť kolektívnu alebo pracovnú zmluvu tak, aby sa príplatok za prácu v sobotu rovnal najmenej 45% hodinovej minimálnej mzdy.

Uvedieme si príklad. Zamestnanec pracuje na trvalý pracovný pomer, pričom jeho hodinová mzda je 8€. Bola mu nariadená práca v sobotu od 6:00 do 11:00. Za svoju prácu dostane :

 1. Hrubá mzda za odvedenú prácu: 8€ x 5 h = 40€
 2. Mzdový príplatok za prácu v sobotu: 2,155 € x 5 h= 10,775 €
 3. Celková mzda = 50,775 €

Príplatok za prácu v nedeľu v roku 2024

Ak zamestnanec vykonáva prácu v nedeľu, má okrem dosiahnutej mzdy právny nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu za každú hodinu práce v nedeľu (§ 122b Zákonníka práce).

Zákonník práce umožňuje uplatniť výnimku pre skupinu zamestnávateľov, u ktorých sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu. Zákonník práce umožňuje v kolektívnej zmluve, resp. v pracovnej zmluve dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia a stanovuje jeho minimálnu výšku. V pracovnej zmluve je možné dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia iba v prípade, že ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Na základe tejto výnimky je možné v zmysle § 122b ods. 2 Zákonníka práce dohodnúť mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu najmenej v sume 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu za každú hodinu práce v nedeľu.

Príplatok za prácu v noci v roku 2024

Za nočnú prácu považujeme prácu vykonávanú v čase medzi 22.hodinou a 6.hodinou. Za prácu v tomto časovom intervale je podľa Zákonníka práce okrem dosiahnutej mzdy vyplatený aj mzdový príplatok vo výške 40% minimálnej mzdy za hodinu. Ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, tak sa mu vyplatí za nočnú prácu až 50% minimálnej mzdy.

Pokiaľ charakter práce vyžaduje pravidelné vykonávanie práce v noci, je možné v kolektívnej alebo pracovnej zmluve dohodnúť sumu nižšieho mzdového príplatku, najmenej však 35 % hodinovej minimálnej mzdy.

Príplatok za prácu počas sviatku v roku 2024

Podľa §122 Zákonníka práce , zamestnanec vykonáva prácu v deň sviatku, má okrem dosiahnutej mzdy právny nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % svojho priemerného zárobku.  To isté platí aj pre dohodárov. Zamestnanec má nárok na mzdový príplatok aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni. Nepretržitým odpočinkom sa rozumejú dva po sebe nasledujúce dni, počas ktorých zamestnanec nepracuje. Vo väčšine prípadov sa jedná o sobotu a nedeľu, ale pokiaľ avšak pokiaľ pracovné podmienky a povaha práce nedovoľujú umožniť voľno tieto dni, tak sa môžu dohodnúť na iné po sebe nasledujúce dni.

Pokiaľ zamestnanec čerpá náhradné voľno za prácu vo sviatok, tak nárok na mzdové zvýhodnenie stráca. Platí, že hodina náhradného voľna sa rovná hodine hodine práce vo sviatok. Ak zamestnávateľ neumožní čerpať náhradné voľno najneskôr do uplynutia troch kalendárnych mesiacov, ktoré bezprostredne nasledujú po mesiaci, v ktorom bola práca vo sviatok vykonaná (alebo v inak dohodnutom období), má zamestnanec nárok na mzdový príplatok.

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku v roku 2024

O pracovnej pohotovosti hovoríme vtedy, keď sa zamestnanec zdržiava mimo svojej pracovnej doby počas určeného času na dohodnutom mieste a je pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy. Pracovná pohotovosť musí byť vopred dohodnutá medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pričom nesmie presahovať 8 hodín v týždni a 100 hodín v kalendárnom roku, ak nie je v kolektívnej zmluve dohodnuté inak.

Neaktívnou časťou pracovnej pohotovosti na pracovisku rozumieme čas, počas ktorého zamestnanec čaká na výkon práce, aj keď samotnú prácu ešte nevykonáva. Je dôležité vedieť, že aj táto doba sa považuje za pracovný čas.

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska v roku 2024

Podľa Zákonníka práce (§ 96 ods. 5) patrí zamestnancovi vykonávajúcemu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska, náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

O neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska hovoríme vtedy, ak zamestnanec vykonáva pracovnú pohotovosť na dohodnutom mieste, mimo miesta jeho pracoviska. Platí taktiež, že na tomto dohodnutom mieste je pripravený na výkon práce, ale samotnú prácu nevykonáva.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce v roku 2024

Zamestnancom patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce  podľa ustanovenia  § 124 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce  pri vykonávaní pracovných činností v prostredí, v ktorom pôsobia:

 • chemické faktory,
 • karcinogénne a mutagénne faktory,
 • biologické faktory,
 • prach,
 • fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie)

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce patrí pri týchto činnostiach v prípade, že boli príslušným orgánom verejného zdravotníctva zaradené do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu, ak pri ich výkone intenzita pôsobenia faktorov pracovného prostredia napriek vykonaným preventívnym opatreniam vyžaduje, aby zamestnanec používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné prostriedky. Mzdovú kompenzáciu možno poskytovať aj pri pôsobení iných vplyvov, ktoré zamestnancovi prácu sťažujú alebo zamestnanca negatívne ovplyvňujú alebo pri nižšej intenzite pôsobenia faktorov pracovného prostredia uvedených v odseku 2.

Za každú hodinu práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde aj mzdová kompenzácia, vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Zdroj: https://www.ip.gov.sk/

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here