Úvod Podnikanie Čo sa oplatí v roku 2023? S.R.O. vs SZČO?

Čo sa oplatí v roku 2023? S.R.O. vs SZČO?

369
0

Chcete začať podnikať, ale neviete sa rozhodnúť, či sa oplatí založiť si živnosť (SZČO) alebo s.r.o. ? V tomto článku si uvedieme rozdiely, výhody a nevýhody medzi SZČO a s.r.o. .

Pred tým ako začnete podnikať, je nutné odpovedať si na otázku, či je pre vás výhodnejšie podnikať ako živnostník alebo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. V minulom článku sme si odpovedali na 22 najčastejších otázok ohľadom živnosti. V tomto článku si rozoberieme, ktorá z daných foriem podnikania sa oplatí v roku 2023 viac. Zhrnieme si informácie ohľadom ručenia, založenia spoločností, platenia odvodov, daní a administratívneho zaťaženia.

Živnosť v roku 2023 a ručenie

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) predstavuje živnosť sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.

Z uvedeného zákona možno povedať, že živnostník podniká samostatne, osobne a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk. Živnostník môže pracovať sám, ale zákon mu nezakazuje zamestnávať iných zamestnancov alebo spolupracovať s inými živnostníkmi.

Živnostník pri podnikaní formou živnosti ručí neobmedzene – celým svojím obchodným aj osobným majetkom. Dokonca ručí aj tým majetkom, ktorý majú manželia v bezpodielovom vlastníctve. V porovnaní s s.r.o. patrí neobmedzené ručenie za záväzky medzi značné nevýhody.

Spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2023 a ručenie

Spoločnosť s ručením obmedzeným je podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) spoločnosťou, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnickou osobou, ktorá vykonáva svoju obchodnú činnosť pod vlastným obchodným menom. Na vykonávanie činnosti musí mať (rovnako ako živnostník) oprávnenie – živnosť.

S.r.o. má svoje orgány:

 • najvyšší orgán – valné zhromaždenie (tvoria ho všetci spoločníci),
 • štatutárny orgán – konateľ,
 • kontrolný orgán – dozorná rada (vytvára sa, ak jej vznik určuje spoločenská zmluva)

Spoločnosť s ručením obmedzeným ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom, kým spoločníci ručia za spoločnosť iba do výšky svojho nesplateného vkladu. Pri založení spoločnosti tvoria vklady spoločníkov tzv. základné imanie, ktorého výška je minimálne 5 000 €. Výška vkladu jedného spoločníka je minimálne 750 €. Vklady jednotlivých spoločníkov musia byť ku dňu zápisu do obchodného registra splatené minimálne vo výške 30 % z každého vkladu, spoločne minimálne vo výške 50 % zo všetkých vkladov. Ak by niektorý zo spoločníkov nesplatil svoj vklad už pri založení spoločnosti, bude nesplatenou časťou vkladu ručiť za záväzky spoločnosti.

Založenie živnosti v roku 2023

Založenie živnosti je pomerne jednoduchá a lacná záležitosť. Môžete si ju založiť na okresnom úrade, pričom na získanie živnosti je potrebné podať ohlásenie živnosti – to možno vykonať osobne alebo elektronicky prostredníctvom stánky www.slovensko.sk. Výhodou elektronického ohlásenia živnosti je možnosť zníženia poplatkov.

Živnostenské oprávnenie je vydávané na okresnom úrade, na odbore živnostenského podnikania. Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká živnostníkovi – fyzickej osobe dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom.

So založením živnosti sa však viažu dve podstatné náležitosti, a to výber mena, pod ktorým bude podnikateľ činnosť vykonávať a výber predmetov podnikania. A až po preverení, či živnostník spĺňa všetky podmienky, sa prechádza na založenie živnosti. Príslušný odbor živnostenského podnikania vydáva osvedčenia do troch pracovných dní od doručenia kompletného ohlásenia.

Živnostenský zákon rozlišuje medzi tromi základnými druhmi živností. Na každú z nich sa viažu iné podmienky.

Voľné živnosti – na ich prevádzkovanie nie je potrebná žiadna odborná spôsobilosť, je však potrebné splniť tri všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, ktoré sa vzťahujú na všetky druhy živností:

 1. dosiahnutie veku 18 rokov
 2. spôsobilosť na právne úkony
 3. bezúhonnosť

Remeselné živnosti – pri tomto type živnosti je okrem všeobecných podmienok nutné splniť preukázanie odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore (napr. výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii, … )

Viazané živnosti – na prevádzkovanie takejto živnosti je  potrebné splniť všeobecné podmienky a preukázať odbornú spôsobilosť upravenú osobitnými predpismi, napr. masér, prekladateľ, prevádzkovateľ ubytovacích služieb, …

Správny poplatokVýška poplatku
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť5 €
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť15 €
Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia
prevádzkovania živnosti
4 €
Vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe6 €
Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe20 €
Zdroj: www.szk.sk

Založenie s.r.o. v roku 2023

V porovnaní so zakladaním živnosti, je založenie a vznik s.r.o. o niečo komplikovanejší, keďže pozostáva z viacerých krokov:

 1. Založenie spoločnosti –je potrebné vypracovať zakladateľskú listinu, ak spoločnosť zakladá jedna osoba alebo spoločenskú zmluvu, ak je spoločnosť zakladaná viacerými spoločníkmi (obsahuje meno spoločnosti, sídlo, druhy činností, popis orgánov spoločnosti, výšky vkladu, … )
 2. Ohlásenie živnosti pre s.r.o. – ku ohláseniu je potrebné priložiť zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, ktorá slúži ako doklad o tom, že spoločnosť bola založená
 3. Podanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra – podáva sa elektronicky, správny poplatok je vo výške 150 €
 4. Vznik spoločnosti – spoločnosť s ručením obmedzeným vzniká až zápisom do obchodného registra. Zápis spravidla realizuje príslušný registrový súd do dvoch pracovných dní od doručenia návrhu na zápis a zaplatenia správneho poplatku

Čo sa počtu zakladateľov týka, s.r.o. môže byť založená aj jednou osobou, pričom najviac môže mať 50 spoločníkov. Nemôže ju založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov alebo ktorá má neuhradené poplatky sociálneho alebo zdravotného poistenia. Výnimku môže udeliť len príslušný správca dane ( daňový úrad alebo colný úrad), ktorá je priložená k návrhu na zápis do obchodného registra.

Od 1. februára 2023 je však spôsob založenia s.r.o. zjednodušený – spoločnosť s ručením obmedzeným je možné založiť online, prostredníctvom elektronického formulára. Všetky potrebné informácie, vrátene formulára nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR – Zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Zakladateľ si môže prostredníctvom formulára vytvoriť spoločenskú zmluvu, avšak podanie návrhu zápisu do OR je nutné vykonať prihlásením do portálu slovensko.sk.

Platenie odvodov   

Hneď po založení živnosti vzniká živnostníkovi povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne. V roku 2023 je výška preddavkov zo zdravotnej poisťovne vo výške 84,77 € mesačne. V ďalších rokoch sa výška preddavkov vypočítava z výšky dosiahnutého vymeriavacieho základu, ktorý je uvedený v  daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby.

Čo sa platenia odvodov do Sociálnej poisťovne týka, je živnostník oslobodený. Nejedná sa len o prvý rok, ale oslobodenie od platenia môže pokračovať aj po skončení tohto obdobia. (k 1.7., príp. 1.10. nasledujúceho roka). Sociálna poisťovňa živnostníka kontaktuje a informuje ho o výmere platieb alebo o oslobodení od platenia. SZČO (vrátane živnostníkov), ktorí v roku 2022 zarobili sumu nad 7 266 € musia od 1. júla 2023 začať platiť odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 200,72 €.

Spoločník v s.r.o. platí odvody podľa spôsobu odmeňovania. V praxi sa stretávame s dvomi najčastejšími situáciami.

A) Spoločník nepoberá žiadnu odmenu, ale má nárok na podiel na zisku

V tomto prípade sa mu spravidla vypláca zisk podľa výšky jeho vkladu základného imania. Pokiaľ spoločnosť dosiahla zisk a valné zhromaždenie schválilo spoločníkovi vyplatenie dividendy, ten okrem zrážkovej dane 7%, ktorú za neho odvádza spoločnosť, neplatí už žiadne ďalšie odvody. Spoločník si ale musí uhrádzať zdravotné poistenie sám, t.j. ako samoplatiteľ alebo mať so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu.

B) Spoločník je konateľom s.r.o.

Pokiaľ konateľ s.r.o. nedostáva za výkon svojej funkcie žiadnu odmenu, tak mu povinnosť platiť odvody nevzniká, avšak musí si hradiť zdravotné poistenie ako samoplatiteľ. V prípade, ak by konateľ mal so spoločnosťou uzatvorenú mandátnu zmluvu s pravidelným vyplácaním odmeny, tak z tejto odmeny je povinný hradiť sociálne aj zdravotné poistenie. Konateľ môže mať so spoločnosťou uzatvorenú aj pracovnú zmluvu. Vtedy by mu vznikla povinnosť platiť rovnaké odvody ako každému zamestnancovi.

Od roku 2023 bol zavedený tzv. minimálny zdravotný odvod za zamestnanca. Ten musí byť podľa nových ustanovení zákona na úrovni odvodu zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, t. j. pre rok 2023 minimálne 32,81 € mesačne (393,82 € ročne). Toto minimum bolo stanovené najmä pre situácie, kedy konateľ priznal veľmi malú odmenu a odvádzal tak na zdravotné poistenie malú sumu.

Platenie daní

Pre živnostníkov sa sadzba dane určuje podľa výšky príjmov:

 • 15 % – keď príjmy (výnosy) z podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti za zdaňovacie obdobie nepresahujú sumu 49 790 €.
 • 19 % – ak výnosy presahujú sumu 49 790 €, táto sadzba dane sa uplatní len z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne v roku 2023 sumu  41 445,46 € .
 • 25 % – ak výnosy presahujú sumu 49 790 €, pričom táto sadzba dane sa uplatní len z tej časti základu dane, ktorá presiahne v roku 2023 sumu  41 445,46 €.

Živnostníci si môžu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, pričom jej maximálna výška je pre rok 2023 4 922,82 €. Ďalšou výhodou je možnosť uplatnenia daňového bonusu na dieťa, ktorého výška je stanovená podľa veku dieťaťa (max. 140 € do 18 roku mesačne, max. 50 € nad 18 rokov mesačne. Navyše, pokiaľ je živnostník neplatiteľom DPH, má možnosť uplatniť si tzv. paušálne výdavky. 

Sadzby dane pre spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2023:

 • 15 % – znížená sadzba dane z príjmov – ktorú uplatní spoločnosť, ak jej zdaniteľné výnosy nepresiahnu sumu 49 790 €,
 • 21 % – základná sadzba dane – uplatní ju spoločnosť, ktorej celkové výnosy v roku 2023 presiahnu sumu 49 790 €,
 • 7 % – zrážková daň, ktorú spoločnosť uhrádza pri vyplácaní dividend spoločníkom.

Čo sa výhod týka, žiaľ spoločnosť s ručením obmedzeným ako samostatný daňový subjekt nemá možnosť uplatniť si daňový bonus, nezdaniteľnú časť základu dane ani paušálne výdavky. V prípade, ak by sa však konateľ alebo spoločník v spoločnosti zamestnal, mal by ako zamestnanec nárok na daňový bonus aj na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Zrušenie

V prípade zrušenia alebo pozastavenia živnosti je potrebné to oznámiť živnostenskému úradu (okresnému úradu) osobne alebo elektronicky. Pri pozastavení živnosti nie je potrebné udávať dôvod pozastavenia, len je potrebné uviesť dobu, na ktorú sa podnikateľská činnosť pozastavuje. Tak ako aj pri zakladaní živnosti, tak aj pri jej zrušení či pozastavení sa nestretnete s veľkým administratívnym zaťažením.

Čo sa týka zrušenia spoločnosti s.r.o. nie je to tak jednoduché ako v prípade zrušenia živnosti. Celý proces sa začína rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným. Následne sa postupuje k likvidácii spoločnosti a delenie likvidačného zostatku veriteľom a iným osobám. Likvidáciu vykonáva likvidátor, ktorý bol zvolený valným zhromaždením a akonáhle je spoločnosť zapísaná do obchodného registra, hovoríme, že je spoločnosť v likvidácii. Počas celej doby musí byť obchodné meno spoločnosti označené dodatkom „v likvidácii“. Spoločnosť s ručením obmedzeným je zrušená momentom výmaz z obchodného registra. Okrem úplného zrušenia s.r.o.  je podnikanie možné ukončiť aj zlúčením, konkurzom alebo predajom.  

Administratíva

Založenie, zrušenie či prevádzkovanie živnosti je z hľadiska administratívneho zaťaženia oproti spoločnosti s ručením obmedzeným podstatne jednoduchšie. Pri s.r.o. je v mnohých situáciách potrebná konzultácia či asistencia právnika na založenie spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, či zrušenie spoločnosti. Ďalšou dôležitou oblasťou v rámci administratívneho zaťaženia je vedenie účtovníctva.

V podstate musí živnostník viesť evidenciu svojich príjmov z podnikania a vynaložených výdavkov, a to v rôznych formách. Môže viesť podvojné účtovníctvo alebo jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo často využívanú možnosť uplatňovania paušálnych výdajov. Je dôležité vedieť, že príjmy z podnikania a výdaje  živnostníka nie sú verejne dostupné údaje. Naopak pri s.r.o. je účtovná uzávierka dostupná verejne na internete.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here