Úvod Podnikanie Príspevok na rozbeh podnikania pre Žilinský kraj

Príspevok na rozbeh podnikania pre Žilinský kraj

2374
0

 Príspevok na rozbeh podnikania pre Žilinský kraj

Hoci podnikanie sa zväčša spája s množstvom práce, byrokracie a problémov väčšinu podnikateľských nápadov je ťažké rozbehnúť bez počiatočného kapitálu. Vďaka Úradu práce majú, ale začínajúci podnikatelia v rámci Žilinského kraja právo na získanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorá sa pohybuje od 3000 do 4000€.

Mám nárok na príspevok na podnikanie?

Ak chcete získať príspevok na podnikanie od štátu musíte spĺňať nasledovné podmienky:

 • Žiadateľ musí mať status uchádzača o zamestnanie na Úrade práce
 • Žiadateľ musí byť vedený najmenej 3 mesiace v evidencií ak neprevádzkoval SZČ \ 12 mesiacov ak žiadateľ prevádzkoval SZČ a v období 6 mesiacov pre zaradením do evidencie skončil alebo pozastavil SZČ
 • Žiadateľ musí prevádzkovať samostatne zárobkovú činnosť podľa zákona č.455/1991 o živnostenskom podnikaní
 • Žiadateľ musí požiadať o príspevok písomne
 • Žiadateľ musí prevádzkovať SZČ nepretržite najmenej 3 roky

POZNÁMKA:  Na príspevok pre SZČO nie je žiadny právny nárok. Po uplynutí 8 rokov od začatia prevádzkovanie SZČ je možné opätovanie požiadať o príspevok

Výška príspevku na podnikanie pre Žilinský kraj

Výška príspevky sa odvíja od celkovej ceny práce v danom regióne a priemernej nezamestnanosti v okrese, v ktorom uchádzač o zamestnanie prejavil záujem viesť samostatne zárobkovú činnosť.

Výška príspevku k 1. Januáru 2018:

Žilinský kraj 100% najviac  60% najviac 40% najviac
Suma 3751,77€ 2251,06€ 1500,71€

 Úrad práce v Žiline poskytne žiadateľovi najviac 60% zo sumy príspevku do 30 dní od uzatvorenia dohody a zbytok max 40% po predložení prvej správy o prevádzkovaní samostatne zárobkovej činnosti.

Ako je možné získať príspevok na podnikanie v Žilinskom kraji

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podnikanie v rámci samostatne zárobkovej činnosti podáva uchádzač písomne na Úrad práce v územnom obvode, kde chce prevádzkovať svoju činnosť. V rámci oddelenia sprostredkovateľských služieb vám zamestnanci Úradu práce upresnia či spĺňate požiadavky na udelenie príspevku. Uchádzač musím k samotnej žiadosti pripojiť povinné prílohy spolu s podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov na vedenie príslušnej SZČ.

Podnikateľský zámer a kalkulácia nákladov slúžia ako podklad pre posúdenie či Úrad práce schváli alebo neschváli príspevok na podnikanie pre uchádzača. Úrad práce môže nariadiť absolvovanie kurzu na začatie prevádzkovanie SZČ. Jedná sa o kurz, na ktorom sa dozviete všetky potrebné informácie spojené s prevádzkovaním živnostenského podnikania a zákonov.

Najväčšia výhoda tohto kurzu pozostáva z toho, že dostanete pomoc pri vypracovaní vášho podnikateľského zámeru. Výsledkom kurzu je absolvovanie písomného testu, ktorý pozostáva z 20-tich otázok v rámci, ktorých vyberáte jednu zo správnych možností.

Aké úkony ste povinný dodržať po získaní príspevku

 • Uchovať dohodu o poskytnutí príspevku
 • Prevádzkovať samostatne zárobkovú činnosť nepretržite minimálne 3 roky
 • Predkladať úradu správu o prevádzkovaní živnosti a vynakladaní s poskytnutým príspevkom.
 • Uchovávať všetky účtovné doklady pre úrady
 • Umožniť zamestnancom Úradu práce kontroly spojené s poskytnutím príspevku

 Na čo môžem použiť príspevok na podnikanie:

Príspevok od štátu je možné minúť na náklady súvisiace s vašou podnikateľskou činnosťou. Medzi oprávnené výdavky patria:

 • Počítačová zostava alebo notebook a ich servis
 • Kúpa softvéru a licencií
 • Odvody
 • Poistenie automobilu, palivo, diaľničné známky alebo poplatky na parkovanie
 • Nájom automobilov
 • Školenia, kurzy, štúdie, odborná literatúra
 • Poplatky za mobilné služby
 • Náklady na marketingové služby, reklamné predmety, tvorba webu alebo e-shopu
 • Platby za prenájom kancelárie spolu s úhradou energií (voda, plyn, elektrina)
 • Údržba vybavenia interiéru kancelárie
 • Pracovné odevy a náradie
 • Rezerva na výdavky

Viac informácii:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline
Jozefa Miloslava Hurbana 16
010 01  Žilina

http://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-obcana/prispevok-na-samostatnu-zarobkovu-cinnost-49.html?page_id=13191

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here