Úvod Podnikanie Podpora podnikania na Slovensku od SBA

Podpora podnikania na Slovensku od SBA

4423
3

Budúci a začínajúci majitelia firiem majú možnosť získať podporu od SBA v rámci programu Startup Sharks pri realizácii svojich nápadov. Aké požiadavky musia žiadatelia splniť a kedy je potrebné podať žiadosť?

Slovak Business Agency

Slovak Business Agency (SBA) spustila iniciatívu s názvom Startup Sharks, ktorej cieľom je zlepšiť prostredie pre podnikanie. Startup Sharks je program zameraný najmä pre začínajúce podniky, ale pomoc ponúka aj existujúcim podnikom. Podmienkou je, aby spadali pod kritériá malej a strednej organizácie a nevykonávali podnikateľskú činnosť dlhšie ako päť rokov. Víziou SBA je byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania. Inovatívne nápady a originálne projekty s potenciálom preraziť na trhu majú možnosť získať bezplatné odborné poradenstvo od skúsených expertov.  Medzi hlavné ciele patrí zvýšenie miery prežitia na trhu, zamestnanosti v súkromnom sektore, inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Startup Sharks je zložený z troch menších celkov: Startup Pool, Startup Sea a Startup Ocean.

Startup Sea

Prvou z častí Startup Sharks je komponent Startup Sea, ktorý sa zameriava na konzultácie a odborné poradenstvo. Cieľom je  pomôcť podnikateľom aj nepodnikateľom spracovať štúdie realizovateľnosti ich projektu. Akonáhle je zhotovený funkčný prototyp, prebieha jeho testovanie a ten je následne podporený marketingom a kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky s potenciálnymi klientmi. V poslednom kroku prebieha vytváranie cenotvorby a marketingový výskum.

Startup Pool

Druhým spôsobom, akým môžu podnikatelia získať nie len finančnú podporu, je program Startup Pool, ktorý ponúka bezplatnú účasť na seminároch, webinároch dokonca aj medzinárodných startup podujatiach. Zo strany expertov je poskytované odborné a zároveň praktické poradenstvo spojené s podporou vzniku a rozbehu startupov.

Startup Ocean

Pokiaľ by ste mali záujem vycestovať na zahraničnú stáž do renomovaného svetového centra podpory startupov v rozsahu od 3 týždňov až do 3 mesiacov, využite tretí program, a to Startup Ocean. Nové kontakty sú len jednou z výhod. Tento komponent je však určený výlučne pre podnikateľov.

Kto a akým spôsobom môže o podporu požiadať ?

Do piatich rokov od zápisu do obchodného alebo živnostenského registra majú fyzické osoby – podnikatelia aj nepodnikatelia nárok na podporu pre začínajúce podniky v rámci iniciatívy SBA Startup Sharks. Každý záujemca musí vyplniť žiadosť, a to buď elektronicky alebo v papierovej podobe, a predložiť ju (vzor je k dispozícii na webovej stránke Národného podnikateľského centra SBA). K žiadosti je potrebné predložiť plán projektu, úvodnú prezentáciu alebo životopis odborníka, ktorého žiadateľ uviedol vo svojom pláne projektu. Na stránke www.npc.sk sú jednoducho dohľadateľné presné zoznamy príloh pre uchádzačov, ktorí sú podnikateľmi, a pre tých, ktorí nimi nie sú, ako aj požiadavky, ktoré musí vybraný konzultant spĺňať.

Dôležité termíny

Svoj projekt alebo nápad môžete prihlásiť do programu od 13.8. do 5.9.2023. Pokiaľ Váš projekt podnecuje k iniciatívnosti, rozvíja mäkké zručnosti potrebné pre rýchlo meniaci sa svet alebo rozvíja tímovú spoluprácu učiteľov alebo žiakov, máte možnosť získať dotáciu na jeho realizáciu. Predpokladaný termín na vyhodnotenie týchto žiadostí je prvá polovica októbra 2023.

Okrem toho, na webe Národného podnikateľského centra nájdete množstvo ponúk na podujatia a workshopy, ktoré sa venujú aktuálnym témam z oblasti biznisu, podnikania, HR, marketingu a managementu.  Termíny na prihlásenie aj ponuky sa však pravidelne aktualizujú, preto je nevyhnutné sledovať oficiálne stránky.

Žiadosti podávajte s dostatočnou časovou rezervou

Slovak Business Agency vo výzve upozorňuje, že ak žiadosť nespĺňa potrebné náležitosti, žiadateľ bude vyzvaný na doplnenie chýbajúcich údajov alebo dokladov do 30 dní od doručenia žiadosti. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá. Okrem toho je potrebné dbať na to, aby sa podujatie alebo workshop neuskutočnilo skôr ako šesť týždňov po odoslaní žiadosti.

Finančná podpora vo forme mikropôžičiek

Mikropôžičky sú určené práve pre tých podnikateľov, ktorí by chceli rozbehnúť svoje podnikanie, ale nemajú dostatok finančných prostriedkov. Keďže banky nemusia vždy poskytovať výhodne podmienky, Slovak Business Agency pripravili možnosť získať finančné prostriedky na podporu podnikania v rámci mikropôžičkového programu.

Mikropôžičku môžete čerpať až do výšky 50 000 € so splatnosťou do 4 rokov, a k tomu Vám bude ponúknutý benefit odkladu splátok na 6 mesiacov. O pôžičku môže žiadať podnikateľ registrovaný a sídliaci na Slovensku (FO, PO) spĺňajúci definíciu mikro a malého podniku, ktorý zamestnáva menej ako 5 osôb s ročným obratom do 10 000 000 € a má vyrovnané záväzky voči štátu. Prostriedky môžu byť využité na nákup hnuteľného aj nehnuteľného majetku, rekonštrukciu, nákup zásob materiálu, surovín alebo na realizáciu investičných projektov. Všetky informácie ohľadom mikropôžičiek nájdete nájdete tu.

3 KOMENTÁRE

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here