Úvod Dane a účtovníctvo Kedy sa oplatí byť platiteľom DPH a kedy nie?

Kedy sa oplatí byť platiteľom DPH a kedy nie?

686
0

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je neoddeliteľnou súčasťou našej ekonomiky. Pre podnikateľov je dôležité zvážiť, kedy sa oplatí byť platiteľom DPH a kedy nie. Aké povinnosti sa týkajú zaregistrovaných podnikateľov?

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty, je u nás pojem známy pod skratkou DPH. Je to typ nepriamej dane, ktorý predstavuje jednu z hlavných zložiek štátneho rozpočtu. Systém DPH bol zavedený z dôvodu zdaňovania spotreby vytváranej na základe ekonomickej aktivity v krajine.

Daň z pridanej hodnoty je všeobecná daň. To znamená, že sa vzťahuje na všetky tovary a služby. Táto daň sa označuje sa aj ako nepriama daň. Vyberá ju niekto iný ako osoba, ktorá ju skutočne platí – konečný spotrebiteľ – a odvádza peniaze do štátneho rozpočtu.

Sadzba dane:

  • základná sadzba DPH vo výške 20 %,
  • znížená sadzba DPH vo výške 10 % – napr. vybrané potraviny, zdravotnícke pomôcky, ubytovacie služby, knihy, atď.  

Systém DPH

Pokiaľ chceme dostať správnu odpoveď na otázku, či sa oplatí alebo neoplatí stať sa platcom DPH, je potrebné v krátkosti vysvetliť, ako vlastne systém DPH funguje. Je dôležité rozlišovať dva subjekty, ktoré do vzťahu dane z pridanej hodnoty vstupujú. Na jednej strane stojí zákazník – konečný spotrebiteľ, ktorý DPH platí v cene výrobkov a služieb. Na strane druhej stojí podnikateľ – platca DPH, ktorý daň vyberá a následne odvádza. To v konečnom dôsledku znamená, platiteľ DPH – subjekt, ktorý daň vyberá a odvádza do štátneho rozpočtu, nie je to isté ako subjekt, ktorý daň skutočne platí. So systémom DPH sú spájané aj podvody, o ktorých si môžete prečítať v našom článku.

Príklad fungovania systému DPH

Systém DPH je oveľa komplikovanejší pre nákup a predaj v zahraničí (napr. samozdanenie, oslobodenie alebo prenos daňovej povinnosti), a preto si uvedieme príklad na nákup tovarov a služieb v tuzemsku.

Zákazník si kúpi v internetovom obchode (tento obchod je platcom DPH) telefón, ktorý stojí 120€. Môžeme povedať, že táto cena je zložená zo/z :

👉 základu dane = 100 €  (cena bez DPH)

👉 dane z pridanej hodnoty = 20 €

Internetový obchod z celkovej sumy (120 € ) odvedie daň z pridanej hodnoty vo výške 20 € a ostane mu 100 €. Zákazník, konečný spotrebiteľ zaplatí 20 € DPH.

Záleží však, o akého zákazníka sa jedná:

  1. Zákazník NIE JE platcom DPH (bežný človek, živnostník/firma neplatca DPH) – Tlačiareň ho reálne stojí 120 €.
  2. Zákazník JE platcom DPH (živnostník/firma) – tlačiareň ho reálne stojí 100 €, pretože DPH vo výške 20 € mu štát vráti.

Pri systéme DPH sa stretávame s pojmami DPH na vstupe a DPH na výstupe.

DPH na vstupe

Ak ste podnikateľ registrovaný ako platca DPH, cena tovaru, služieb alebo materiálu, ktorý nakúpite od iného podnikateľa, ktorý je taktiež registrovaný ako platca DPH, bude zahŕňať DPH na vstupe. To znamená, že daň na vstupe bude zahrnutá v cene, ktorú zaplatíte za výrobky, služby alebo materiály, ktoré dostanete od inej firmy registrovanej ako platca DPH. Keďže ide o vstup tovaru, služieb alebo materiálov do vášho podniku, používa sa pojem “daň na vstupe”. Daň na vstupe z týchto poskytnutých nákladových položiek je odpočítateľná. To znamená, že daň na vstupe môžete pri podávaní daňového priznania uplatniť ako nadmerný odpočet DPH.

DPH na výstupe

Na druhej strane, ak ste majiteľom podniku, ktorý je registrovaný ako platca DPH, predávate svoj tovar a služby svojim zákazníkom. Vaši zákazníci vám pri predaji tovaru a služieb zaplatia cenu vrátane DPH na výstupe. Predaj tovaru alebo služieb, ktoré opúšťajú váš podnik a sú určené vašim zákazníkom, sa označuje ako DPH na výstupe.

Podstata je nasledovná: DPH na výstupe fakturovaná zákazníkovi sa zníži o DPH na vstupe, ktorú zaplatil majiteľ podniku v cene nadobudnutého tovaru alebo služby a ktorú zaplatí zákazník spolu s cenou predaných výrobkov alebo služieb. Z pohľadu vlastníka podniku ide o neutrálnu daň a vlastník podniku platí len DPH na výstupe, ktorá je vyššia ako DPH na vstupe (alebo si od daňového úradu nárokuje DPH na vstupe, ktorá je vyššia ako DPH na výstupe). Problémom môžu byť dlhodobo neuhradené faktúry alebo faktúry po lehote splatnosti, z ktorých sa zvyčajne platí DPH (a to v lehote stanovenej zákonom o DPH), aj keď ešte neboli uhradené.

Preto má majiteľ podniku nárok na nadmerný odpočet alebo na vrátenie rozdielu daňovým úradom, ak je DPH na vstupe vyššia ako DPH na výstupe. Na druhej strane, ak je DPH na vstupe nižšia ako DPH na výstupe, majiteľ podniku má daňovú povinnosť a musí rozdiel zaplatiť daňovému úradu. Keď už vieme, ako systém DPH funguje, pozrieme sa na to, kedy sa oplatí byť platiteľom DPH a kedy nie.

Platca DPH

Platcom DPH je podľa podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) subjekt, ktorý je povinný odvádzať štátu daň z pridanej hodnoty na základe svojich ekonomických aktivít. Platcom dane z pridanej hodnoty sa podnikateľ môže stať na základe dobrovoľnej registrácie, povinnej registrácie alebo registráciou zo zákona.

Kedy sa firma stáva platiteľom DPH ?

Podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH sú tuzemské zdaniteľné osoby (t. j. fyzické a právnické osoby, ktoré nezávisle vykonávajú akúkoľvek ekonomickú činnosť – podnikanie), ktoré dosiahli za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur a viac, povinné registrovať sa za platiteľa DPH na daňovom úrade najneskôr do 20.dňa  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ho dosiahla. (Napríklad, ak podnikateľ dosiahne obrat v januári, je povinný sa registrovať za platiteľa DPH do 20. februára). V tomto prípade hovoríme o povinnej registrácii.

dobrovoľnej registrácii hovoríme vtedy, keď sa z nejakého dôvodu chcete stať platiteľom DPH. V takom prípade môžete požiadať daňový úrad o dobrovoľnú registráciu na DPH, kde bude Vaša žiadosť individuálne posúdená vzhľadom k podnikateľskej činnosti. Daňový úrad vyžaduje dokázanie ekonomickej činnosti, preto od Vás bude pravdepodobne žiadať doloženie faktúr, zmlúv, výpisov z účtu alebo iných dokladov.

Kedy sa podnikateľovi oplatí byť platiteľom DPH?

  • Podnikateľovi sa oplatí byť platiteľom DPH v takom prípade, ak plánuje vyššie investície do podnikania – kúpa firemného vozidla, majetku, strojov, atď.
  • Druhým dôvodom na registráciu je, ak väčšina zákazníkov alebo odoberateľov patrí medzi platcov DPH, a podnikateľ si vďaka odpočítaniu DPH ceny vstupov zníži.
  • Ďalším dôvodom je, ak nakupujete tovar a materiál potrebný pre fungovanie podnikateľskej činnosti v tuzemsku  a obchodujete so zákazníkmi, ktorí sú zahraničnými klientmi.

Povinnosti platiteľa DPH

  • Podávanie daňového priznania k DPH a podávanie kontrolného výkazu k DPH (minimálne v prvom roku každý mesiac).
  • Pri predaji tovaru alebo služby do členských štátov EÚ je potrebné podať súhrnný výkaz.
  • V prípade predaja tovaru na diaľku do iných krajín vás čaká registrácia do OSS.

Platca DPH – na čo si musí dať pozor?

Je dôležité, aby platca DPH mal účtovníčku alebo daňového poradcu, ktorý sa vo všetkých náležitostiach dobre vyzná. Okrem podávania daňového priznania, súhrnných a kontrolných výkazov čakajú platiteľa DPH aj zložité pravidlá zákona o dani z pridanej hodnoty. Veľmi častým problémom je prípad, kedy je pri nákupe majetku, tovaru a služieb potrebné definovať účely odpočtu DPH. Je treba uviesť, či sa bude majetok alebo služby využívať na čisto podnikateľské účely alebo aj na súkromné účely. Neskôr sa môže jednať o situáciu, kedy sa majetok určený na čisto podnikateľské účely postupom času premení na majetok využívaný aj v súkromí.

Kedy sa podnikateľovi neoplatí byť platcom DPH?

Podnikateľovi sa neoplatí byť platcom DPH, pokiaľ väčšina jeho zákazníkov alebo odoberateľov sú bežní ľudia, ktorí nie sú registrovaní ako platitelia DPH. Pokiaľ by sa podnikateľ stal platcom DPH, tak by sa základná cena pre zákazníkov navýšila o čiastku DPH. Navyše, ak pri podnikaní podnikateľ nevyužíva veľa vstupov, tak sa mu neoplatí byť platcom DPH, pretože by si nemal na vstupe čo odpočítať.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here